Aktualności

Witamy w dziale aktualności, przedstawiamy w nim zagadnienia oraz informacje branżowe

Alkohol i papierosy będą droższe. Nadchodzi wzrost akcyzy

akcyza

Rząd przyjął projekt przewidujący wzrost akcyzy na alkohole i wyroby tytoniowe o 10 proc. – poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Zmiana ma pomóc zasilić budżet państwa o dodatkowe 1,7 mld zł.

“Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie (…) o podatku akcyzowym (…), których głównym celem jest realizacja działań w obszarze podatków. Projekt przewiduje indeksację stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami tj. alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy i wyroby nowatorskie” – napisano w uzasadnieniu do projektu.

Zmiana ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Dotychczas zapewniano, że stawki akcyzy wzrosną o około 3%, w rzeczywistości ma to być jednak 10%. Wzrost akcyzy wynika z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa i ma zasilić budżet w przyszłym roku o ok. 1,7 mld zł i po tyle samo w kolejnych latach.

Żywność drożeje na potęgę. Z jakiej przyczyny?

inflacja

GUS podał, że inflacja w październiku 2019 r. wyniosła 2,5 proc. Osoby przeciętnie zarabiające mogą jednak w znacznie większej mierze odczuć wzrost cen najpopularniejszych produktów. Choć wskaźnik procentowy inflacji wydaje się niewysoki, to rzeczywistość jest zgoła odmienna.

Jak można przeczytać w “Rzeczpospolitej”, wysokość inflacji zależy przede wszystkim od tego, na co wydajemy pieniądze. Dziennik przeprowadził eksperyment, który wykazał, że średni wzrost cen w przypadku czteroosobowej rodziny wyniósł 5,3 proc. Wartość koszyka sięgnęła 1250,39 zł.

Trudno jednoznacznie ocenić wysokość inflacji, ponieważ trzeba porównać ze sobą różne produkty. Np. cytryny w rok potaniały o 23 proc., masło o 14, a pomarańcze o 4 proc., ale z drugiej strony znacznie popularniejsze produkty podrożały. Najbardziej ziemniaki, za które w tym roku trzeba płacić o prawie 100 proc. więcej. O 73,4 proc. droższa jest herbata, o 26,1 proc. cukier, chleb o prawie 11, a szynka o 8,6 proc.

Wprawdzie dane GUS uwzględniają wzrosty cen żywności, ale zestawiają produkty najpopularniejsze z tymi, po które sięgamy rzadziej. Suma summarum, w październiku br. ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 6,1 proc. rok do roku.

Indywidualne Konta Emerytalne zastąpią OFE

indywidualne konta emerytalne

OFE zostaje zastąpione przez IKE – poinformowało w środę Centrum Informacyjne Rządu. Przyjęto ustawę wprowadzającą Indywidualne Konta Emerytalne, gdzie teraz będzie można gromadzić swoje środki.

Zmiany mają oprzeć system emerytalny na filarach, na które będą składać się: Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) – nowe, dobrowolne, prywatne i kapitałowe; Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS); Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK); Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Jedną z najważniejszych nowości ma być wprowadzenie “domyślnej opcji” dla członków OFE, którą będą Indywidualne Konta Emerytalne. W takim przypadku od środków zgromadzonych w OFE zostanie pobrana 15 proc. opłata przekształceniowa. Inna możliwość to przekazanie środków do ZUS. – wówczas nie zostanie opłata przekształceniowa, ale pieniądze nie będą dziedziczone.

Każdy członek OFE będzie mógł złożyć deklarację o przeniesieniu środków do ZUS. Brak złożenia deklaracji oznaczać będzie „domyślną opcję”, czyli przeniesienie środków do IKE. Oprócz tego projekt przewiduje, że Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE) – zarządzające OFE – przekształcą się w Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI). OFE staną się Specjalistycznymi Funduszami Inwestycyjnymi Otwartymi (SFIO), które będą zarządzane przez TFI. SFIO będą zarządzać przyszłymi IKE.

Oszczędności w Otwartych Funduszach Emerytalnych ma ok. 15,8 mln Polaków, którzy odłożyli na nich łącznie ok. 162 mld zł.

Palacze sfinansują brak zniesienia limitu 30-krotności składek na ZUS? To możliwe

akcyza na papierosy

Czy papierosy mogą mieć coś wspólnego ze składkami ZUS-owskimi? Okazuje się, że tak. Państwo prawdopodobnie nie określi wysokości akcyzy na papierosy dopóki nie będzie jasności co z limitem 30-krotności składek na ZUS – informuje „Rzeczpospolita”.

Kwietniowy plan finansowy państwa zakładał wzrost akcyzy na papierosy o 3 proc. Problem w tym, że od tego czasu budżet nieco się rozsypał. Nadal trwa dyskusja o zniesieniu limitu 30-krotności składek na ZUS. Rząd założył, że ten ruch da budżetowi ok. 5 mld zł. Jarosław Gowin, największy przeciwnik zmiany, przekonuje, że osoby dotknięte zmianami “uciekną” na inne formy zatrudnienia, w efekcie czego rząd pięciu miliardów i tak nie zobaczy.

Oprócz tego, w dalszym ciągu nie wiadomo co z tzw. trzynastą emeryturą, obiecywaną przez PiS w kampanii wyborczej. Ten postulat może być wyjątkowo kosztowny – w zeszłym roku program pochłonął ok. 15 mld zł. W obliczu tych niedomówień, modyfikacją dającą dodatkowe środki do budżetu państwa ma być zwiększenie akcyzy. Wpływy z akcyzy w 2020 r. mają ogółem wynieść 74,9 mld zł wobec 71,5 mld zł w tym roku.

Czy można zostać zwolnionym z podatku od spadku?

podatek od spadku

Każdy spadkobierca, który otrzymuje jakąś rzecz w testamencie bądź w spadku, jest zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn.

Dzieje się tak wyłącznie w chwili przekroczenia limitu kwoty wolnej od podatku. Uzależniona jest ona od grupy podatkowej, do której należy spadkobierca. Pierwsza grupa to: małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa. Kwota wolna dla tych grup wynosi 9637 zł.

Z kolei: zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. mąż wnuczki) będą musieli zapłacić podatek po przekroczeniu kwoty 7276 zł. Wszystkich pozostałych obowiązuje limit od kwoty 4902 zł.

By obliczyć kwotę wolną od podatku, należy zsumować wartość rynkową majątku nabytego przez spadkobiercę w drodze spadku z wartością rzeczy i praw majątkowych nabytych uprzednio od spadkodawcy (np. tytułem darowizny) w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło nabycie spadku.

Do zapłaty podatku spadkobierca zobligowany jest już w chwili uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowania testamentu przez notariusza. Mamy na to miesiąc. Jeśli nie rozliczymy się ze spadku, należy liczyć się z tym, że wezwie nas do tego urząd skarbowy. Brak zgłoszenia darowizny w urzędzie skarbowym traktowane jest jako oszustwo. Wówczas wysokość podatku wynosi od 3 do 20 proc. – w zależności od kwoty nadwyżki ponad limit wolny od podatku oraz powiązania osoby obdarowanej i obdarowującego.

Istnieją jednak przypadki, kiedy nie trzeba płacić podatku. Dotyczy to małżonka, zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków), wstępnych (rodziców, dziadków), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, którzy mogą skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn (zwolnienie nie dotyczy spadków, gdy zgon spadkodawcy nastąpił przed dniem 1 stycznia 2007 r.). Warunek konieczny to zgłoszenie w urzędzie skarbowym w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza co w drodze spadku odziedziczyliśmy.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy i w jakiej wysokości?

zasiłek pogrzebowy

W przypadku, gdy musimy pokryć koszt pogrzebu, można żądać zasiłku pogrzebowego do kwoty maksymalnie 4000 zł. Komu przysługuje takie prawo?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:
– osoby mającej ustalone prawo do emerytury lub renty,
– ubezpieczonego,
– osoby, która zmarła w okresie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
– członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-3,
– osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
– osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny lub członka jej rodziny,
– osoby pobierającej rentę socjalną.

Wyszczególnić należy, że za członka rodziny uważa się: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci, wnuki i rodzeństwo, małżonek, rodzice, w tym ojczym, macocha.

W przypadku, gdy koszty pogrzebu zostały pokryte przez pracodawcę, dom pomocy społecznej, gminę, instytucję zakonną lub diecezjalną, zasiłek przysługuje tym podmiotom w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej niż 4000 zł. Zasada ta ma także zastosowanie w przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez inną osobę niż członek rodziny.

Prawo przysługuje w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby.

Unia jednak nie zrezygnuje ze zmiany czasu? Projekt zamrożony

zmiana czasu

Zmiana czasu w krajach Unii Europejskiej najprawdopodobniej nie zostanie zniesiona. Przeciwna pomysłowi jest większość państw członkowskich.

Projekt dotyczący zmiany czasu przedstawiony został już we wrześniu 2018 r. Zdecydowana większość opinii publicznej UE opowiedziała się za zniesieniem zmiany czasu, wskazując na negatywne efekty związane z przestawieniem zegarków dwa razy do roku. Zarządcy stolic europejskich sprzeciwili się jednak temu pomysłowi. Projekt został zamrożony, mimo wsparcia ze strony Parlamentu Europejskiego. Zaledwie garstka państw członkowskich nadal opowiada się za zniesieniem zmiany czasu. Obawy innych dotyczą destabilizacji niektórych sektorów gospodarki w związku z reformą.

– Dyskusje pomiędzy państwami członkowskimi się toczą. Chcą one przeprowadzić wewnętrzne konsultacje. Musimy zobaczyć, jaki będzie ich rezultat i czy Rada dojdzie do wspólnego stanowiska – podkreślił rzecznik Komisji Europejskiej.

Polacy zmienią czas z letniego na zimowy już w najbliższą noc z soboty na niedzielę, z 26 na 27 października 2019. Zegarki przestawimy z godziny 3.00 na 2.00.

Podwyżka 500+ w 2021 r.?

podwyżka 500+

Jak stwierdził wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed, podniesienie 500+ może stać się możliwe już w 2021 r.

Kilka dni temu Międzynarodowy Fundusz Walutowy podwyższył szacunki średniorocznej inflacji w Polsce w 2020 r. z 1,9 proc. do 3,5 proc., co stanowi największą prognozę spośród członków UE. Co za tym idzie – wzrosną ceny. A to skłania rządzących do refleksji nad podwyższeniem świadczeń społecznych, w tym przede wszystkim 500+.

– Przeznaczamy duże środki na politykę prorodzinną. Mamy na 2020 rok zaplanowane ponad 40 mld zł na program Rodzina 500 plus, ale w przyszłości nie wykluczamy różnych wariantów – mówi “Super Expressowi” wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed (64 l.). Jedną z takich propozycji, jak dowiedziała się gazeta, ma być właśnie waloryzacja świadczenia 500 plus.

Wiceminister sądzi, że podniesienie 500+ mogłoby wejść w życie od 2021 roku. – Bo na 2020 rok mamy już zapisane w budżecie środki na program Rodzina 500 plus – kwituje w gazecie Szwed.

Przedawnione długi nie odejdą w zapomnienie

przedawnienie

Istnieją przypadki, w których sąd może nie uwzględnić przekroczenia terminu przedawnienia długów. To efekt zmian w kodeksie cywilnym, które rok temu wprowadził rząd.

„Jeżeli wymagają tego względy słuszności”, sąd może nie uwzględnić przedawnienia długów. Choć zasada obowiązuje od roku, dopiero dziś swoje pokłosie odnajduje w praktyce. Dzięki niej, instytucje finansowe mogą skorzystać z furtki, by egzekwować możliwość dochodzenia przedawnionych roszczeń. Dotyczy to także ostatniego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie kredytobiorców kredytów walutowych.

TSUE orzekł, że nieuczciwe przepisy zawarte w umowach kredytów walutowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego. Kwestia dalszego obowiązywania takiej umowy pozostaje do rozstrzygnięcia sądu krajowego.

Uchwalone prawo mówi, że po wejściu w życie ustawy, wygasłe w momencie jej uchwalenia roszczenia, wobec których konsument nie podniósł zarzutu przedawnienia, polegają przepisom art. 1 nowelizacji – „w wyjątkowych przypadkach sąd może nie uwzględnić terminu przedawnienia roszczeń i długów, które firma ma wobec konsumenta z powodu względów słuszności”. To oznacza, że banki w momencie unieważnienia umowy frankowej i tak mają możliwość dochodzenia przedawnionych roszczeń.

Wspomniany przepis dotyczy nie tylko banków, ale też wszystkich firm, które egzekwują długi od konsumentów. Ustawa dotyczy jedynie uchyleń przedawnionych zobowiązań, które obowiązują konsumenta.

Ogłoszono wyrok ws. Amber Gold. Znamy wysokość kar

amber gold wyrok

Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał wyrok w sprawie Marcina P., byłego szefa Amber Gold. Został skazany na 15 lat więzienia. Jego żonie, Katarzynie P., wymierzono karę 12 i pół roku pozbawienia wolności. Wyrok jest nieprawomocny.

Proces trwa od marca 2016 r. Ze względu na modyfikację opisu czynu popełnionego przez oskarżonych, sąd był zmuszony odczytywać nazwiska wszystkich – ponad 18 tysięcy – pokrzywdzonych przez Amber Gold. Zajęło to prawie pięć miesięcy.

Marcinowi P. postawiono cztery, zaś jego żonie – dziesięć zarzutów. Prokuratura wnioskowała o kary 25 lat więzienia dla oskarżonych. Oprócz kar więzienia, wobec obojga sąd wydał zakaz prowadzenia działalności na okres 10 lat. Wymierzono też kary grzywny: dla Marcina P. 159 tys. zł, a dla Katarzyny P. – 135 tys. zł. Oprócz tego oskarżeni będą musieli naprawić szkody wyrządzone pokrzywdzonym w związku z aferą.

Amber Gold miało inwestować w złoto i inne kruszce. Właściciele firmy mieli w ramach tzw. piramidy finansowej oszukać w sumie ponad 18 tys. klientów spółki, doprowadzając ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości prawie 851 mln zł. Oskarżenie dotyczy także prowadzenia działalności parabankowej i prania brudnych pieniędzy.

Postulaty, którymi PiS zdobył wyborców

pis postulaty

13. i 14. emerytura – postulat, którym PiS zaskarbił sobie sympatię ludzi starszych. Są też inne obietnice, składane osobom w różnym wieku.

Przez cztery najbliższe lata każdy uprawniony emeryt i rencista zyskać może blisko z samych tylko dodatkowych świadczeń ok. 10 tys. zł. Na ten cel rząd będzie musiał przeznaczyć nawet 100 mld zł.

Już w przyszłym roku ma nastąpić wypłata “trzynastych” emerytur i rent. Każdy uprawniony senior zyska 1,2 tys. zł brutto. W 2021 r. emeryci i renciści uzyskają jeszcze jedno świadczenie, które będzie nieco wyższe. Minimalnie wyniesie 1,3 tys. zł. Łącznie kwota tych świadczeń wyniesie 3,8 tys. zł. Brutto. W kolejnych latach emerytury będą jeszcze wyższe – wyniosą 1,4 a potem 1,5 tys. Sumując wszystkie kwoty, seniorzy uzyskają niemal 10 tys. zł za cztery lata.

Warto przypomnieć, że “trzynastka” wypłacana ma być niemal każdemu emerytowi i renciście, jednak “czternastka” – wypłacana dopiero od 2021 r. – należeć się będzie tym, których świadczenie nie przekracza 120 proc. przeciętnej emerytury. PiS szacuje, że czternastki otrzyma ok. 90-95 proc. emerytów i rencistów.

Emerytury to nie jedyny postulat, którym PiS zaskarbił sobie głosy wyborców. Partia Jarosława Kaczyńskiego ma w planach również podniesienie płacy minimalnej. Za rok ma ona wynieść 3 tys. zł, a w roku 2023 lub 2024 4 tys zł. brutto. Dla pracodawcy oznacza to koszt wynoszący 4,8 tys. zł na osobę.

Przewidziano też zmiany dla przedsiębiorców. Chodzi o wprowadzenie „małego ZUS-u”, co wielu komentatorów określa mianem “500 plus” dla przedsiębiorców. Właśnie tyle mieliby oszczędzić średnio spełniający odpowiednie kryteria.

Cisza wyborcza zacznie obowiązywać od północy. Co to oznacza?

cisza wyborcza

W niedzielę 13 października odbędą się wybory parlamentarne. Pamiętajmy, że cisza wyborcza będzie obowiązywać już w sobotę.

W trakcie ciszy wyborczej zakazana jest agitacja, czyli publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób. Nie wolno: zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. Dotyczy to również internetu. Nie można także agitować w lokalach wyborczych. Zakazane jest eksponowanie symboli, znaków kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi. Za złamanie zakazu agitacji wyborczej grozi grzywna w wysokości od 50 zł do 5 tys. zł.

Oprócz tego, zakazane jest publikowanie wyników sondaży wyborczych. Za niedostosowanie się do zakazu, grozi grzywna od pięciuset tysięcy do nawet miliona złotych. Każde naruszenie ciszy wyborczej należy zgłaszać na policję.

Cisza będzie obowiązywać od północy z piątku na sobotę. Zakończy się w momencie zamknięcia lokali wyborczych.

Głosowanie w wyborach w innej miejscowości

głosowanie w innej miejscowości

Do wtorku można dopisywać się do spisu wyborców w dowolnej gminie w Polsce. Pospieszyć się powinni zatem ci, którzy chcą zagłosować, a przebywają poza miejscem stałego zamieszkania. Wybory już w najbliższą niedzielę.

Każdy wyborca, chcący oddać głoś poza miejscem stałego zamieszkania, powinien złożyć w urzędzie gminy, w której aktualnie przebywa, pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Do spisu wyborców można się także dopisać przez internet na stronie obywatel.gov.pl, ale wymagany jest do tego profil zaufany.

Oprócz tego należy pamiętać, że do piątku 11 października w urzędzie gminy, gdzie jest się ujętym w spisie wyborców, można pobierać zaświadczenie o prawie do głosowania. Takie zaświadczenie uprawnia do głosowania w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Co oznacza wyrok TSUE ws. franka?

kredyt we frankach

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał korzystny dla frankowiczów wyrok w sprawie kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego, co jednak nie oznacza automatycznego przewalutowania ani unieważnienia wszystkich “frankowych” umów kredytowych.

Orzeczenie mówi, że z umów kredytowych należy usunąć wszystkie niedozwolone zapisy (klauzule abuzywne dotyczące przeliczania walut) i nie można ich zastępować żadnymi innymi. Reszta umowy ma pozostać bez zmian. W efekcie, takie kredyty stałyby się złotowe, ale z bardzo niskim oprocentowaniem (LIBOR). Wobec tego, można wysunąć wniosek, że głównym rozwiązaniem spraw frankowiczów powinno być unieważnienie umowy. TSUE daje jednak kredytobiorcom prawo do utrzymania umowy bez klauzul niedozwolonych.

Jeśli dojdzie do unieważnienia umowy, klient będzie zobowiązany do zwrotu bankowi dokładnie takiej kwoty, jaką od niego pożyczył, uwzględniając wszystkie spłacone do tej pory raty. Ale wyrok nie oznacza, że wszystkie frankowe kredyty zostaną automatycznie przewalutowane, czy też unieważnione. Trzeba w tym celu udać się do sądu i wykazać, że umowa kredytowa zawiera niedozwolone klauzule. Taki proces może trwać latami.

Od jutra niższy PIT. Co to oznacza?

niższy pit

1 października wchodzi w życie nowelizacja ustawy obniżająca podatek PIT z 18 do 17%. Całe dochody z 2019 r. rozliczone jednak zostaną według stawki 17,75%.

Skala podatkowa w 2019 r. wyniesie 17,75%, ponieważ uwzględnia obniżkę stawki jedynie na trzy ostatnie miesiące bieżącego roku. Na obniżeniu stawki skorzystają wszystkie osoby (fizyczne), które uzyskują dochody opodatkowane według skali podatkowej, a więc m.in.:

– ze stosunku pracy,
– z działalności wykonywanej osobiście, np. menedżerowie,
– z działalności gospodarczej, w tym w formie spółek osobowych,
– z emerytury i renty,
– z praw majątkowych.

Oprócz tego, od października obowiązywać będą wyższe koszty uzyskania przychodów. Podstawowe w okresie od października do grudnia 2019 r. wyniosą miesięcznie 250 zł, a dla dojeżdżających 300 zł. Dotyczy to nie tylko pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, lecz również np. menedżerów, którzy uzyskują przychody z działalności wykonywanej osobiście.