Zimowe obowiązki właściciela nieruchomości

zimowe obowiązki właściciela nieruchomości

Zimowe obowiązki właściciela nieruchomości to sporo pracy, za której niewykonanie grożą sowite kary.

Przyczyny zimowych wypadków można mnożyć. Nierzadko ich powodem jest nieuprzątniętny śnieg czy lód. W takim przypadku odpowiedzialność może spoczywać na właścicielu danej nieruchomości. Jeśli bowiem sąd udowodni, że do wypadku doszło z winy właściciela, wtedy to właśnie on zostaje obarczony nie tylko koniecznością wypłacenia odszkodowania, ale również kosztami leczenia i ewentualnej rehabilitacji poszkodowanego.

O czystość i porządek na nieruchomości musi dbać jej właściciel. W szczególności dotyczy to stanu technicznego. Zimą istotny jest zwłaszcza obowiązek odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Właściciel musi także usunąć wszelkie sople, bryły, nawisy lodowe i śniegowe, mogące zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku. Niedotrzymanie obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa przez właściciela nieruchomości zagrożone jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.

Obowiązki, o których mowa, dotyczą głównie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. W przypadku zaniedbań, które doprowadzą do np. złamania nogi na oblodzonym chodniku, odpowiedzialność ponosi wspólnota bądź spółdzielnia mieszkaniowa. Ofiara wypadku może wówczas żądać odszkodowania, zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, renty w razie utraty zdrowia lub kalectwa i pokrycia innych strat, np. utraconych zarobków. Reguluje to art. 415 kodeksu cywilnego, a o winie właściciela nieruchomości rozstrzyga sąd.

Zimowe obowiązki właściciela nieruchomości obejmują nie tylko teren wyłącznie własnej nieruchomości. Obowiązek usunięcia śniegu i lodu dotyczy także chodnika przyległego do jego nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Więcej aktualności znajdziesz TUTAJ.

Zabezpieczenie wierzytelności – jak chronić swoje roszczenia?

Kancelaria prawo nieruchomości >>>