Windykacja alimentów nabierze rozpędu

Minister Elżbieta Rafalska i wiceminister Bartosz Marczuk przedstawili projekt, który ma podnieść poziom windykacji świadczeń alimentacyjnych. Jednym z postulatów jest aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych.

Zaprezentowany projekt ma na celu realizację tzw. pakietu alimentacyjnego zawartego w przyjętym przez Radę Ministrów w kwietniu 2017 r. dokumencie „Przegląd systemów wsparcia rodzin”. To kolejny krok ku poprawie poziomu ściągalności alimentów, w tym alimentów na dzieci od ich rodziców.

Choć ściągalność należności budżetu państwa z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wzrosła z niecałych 13 % w 2015 r. do 24,9% w 2017 r., to jej poziom w dalszym ciągu uznaje się za niesatysfakcjonujący.

Rozwiązania zaproponowane w projekcie to m. in.:

– Skuteczniejsza aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych.
– Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do 800 zł.
– Umożliwienie prowadzenia egzekucji z diet otrzymywanych przez dłużników alimentacyjnych.
– Sankcje dla pracodawców za nielegalne zatrudnienie dłużnika alimentacyjnego.
– Skuteczniejsza wymiana informacji pomiędzy instytucjami posiadającymi informacje na temat dłużników alimentacyjnych a komornikami.
– Większa odpowiedzialność pracodawcy za niedopełnienie obowiązków związanych z zajęciem wynagrodzenia dłużnika przez komornika sądowego.
– Środki odzyskane od dłużników alimentacyjnych w pierwszej kolejności przeznaczane na wzmocnienie egzekucji.
– Większe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy – dostęp do danych o miejscu przebywania dłużników alimentacyjnych objętych karą ograniczenia wolności w postaci dozoru elektronicznego, w celu weryfikacji, czy ww. dłużnicy, którzy deklarują brak zatrudnienia, nie wykonują pracy „na czarno”.

„Projekt zostanie w najbliższych dniach skierowany do konsultacji międzyresortowych i społecznych” – poinformowała minister Elżbieta Rafalska.

O windykacji ogólnie