Sfałszowane zwolnienie lekarskie

zwolnienie lekarskie

ZUS i pracodawca mogą sprawdzić, czy zwolnienie lekarskie pracownika jest autentyczne i zostało wystawione prawidłowo. Jeśli okaże się, że nie, zarówno chory, jak i lekarz, będą musieli liczyć się z konsekwencjami.

Co grozi ubezpieczonemu?

Jeśli istnieją przesłanki, że zwolnienie zostało sfałszowane, płatnik składek (ZUS lub pracodawca) powinien zwrócić się do lekarza o wyjaśnienie sprawy. Podstawą mogą być na przykład zamazania, skreślenia, poprawki lub różnego rodzaju dopiski, które nie zostały potwierdzone podpisem i pieczątką. Za sfałszowanie zwolnienia uznaje się jego podrobienie, przerobienie bądź wypełnienie blankietu zwolnienia, na którym znajduje się podpis lekarza niezgodnie z jego wolą.

Jeżeli okaże się, że zwolnienie zostało sfałszowane, wówczas oczywiście nie będzie ono mieć mocy i nie będzie przysługiwać ubezpieczonemu za cały wskazany w nim okres. Jeżeli fałszerstwo zostało wykryte w trakcie pobierania zasiłku, otrzymane świadczenia zostaną odebrane. Ponadto osobie, która sfałszowała zaświadczenie, grozić też będzie odpowiedzialność karna.

Co grozi lekarzowi?

W przypadku, gdy lekarz wystawia zwolnienie:

– bez przeprowadzenia bezpośredniego badania ubezpieczonego;
– bez udokumentowania rozpoznania stanowiącego podstawę orzeczonej czasowej niezdolności do pracy,
ZUS może mu odebrać upoważnienie do wystawiania zaświadczeń na okres nieprzekraczający 12 miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji.

Kradzież od 500 zł