Przekształcenie użytkowania wieczystego. Prezydent podpisał ustawę

użytkowanie wieczyste

Andrzej Duda podpisał ustawę o przekształceniu użytkowania wieczystych gruntów, na których stoją budynki mieszkalnie, we współwłasność tych terenów. Ustawa wejdzie w życiu z dniem 1 stycznia 2019 r.

Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów, będą zobowiązane do uiszczania corocznej należności za nabycie prawa własności, przez 20 lat. Jej wysokość będzie równa wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia. Ustawa przewiduje jednak możliwość wniesienia całej opłaty jednorazowo, w przepisach określono wysokość bonifikaty.

W przypadku osób, które postanowią zapłacić całą 20-letnią sumę jednorazowo w pierwszym roku, bonifikata wyniesie 60 proc., zaś z każdym kolejnym rokiem będzie obniżana o 10 proc. Taka bonifikata na gruntach samorządowych w użytkowaniu wieczystym będzie ustalana przez radę gminy lub powiatu. Z kolei jeśli chodzi o grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego decyzję w sprawie udzielenia bonifikaty i jej wysokości podejmie rada czy sejmik.

Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, które właściwy organ przekaże do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej w terminie 14 dni od wydania, będzie stanowić podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków. Obowiązek wniesienia opłaty obciąża każdorazowo właściciela nieruchomości, w odniesieniu do której istnieje roszczenie o opłatę, przez okres pozostały do wnoszenia tej opłaty.

Mieszkanie na start – krok po kroku