Odpowiedzialność za powierzone mienie

powierzone mienie

Jaka jest odpowiedzialność, gdy w pracy zostaje nam powierzone mienie?

Z chwilą podpisania przez pracownika oświadczenia o przejęciu materialnej odpowiedzialności za powierzoną rzecz, staje się on zobowiązany do sprawowania pieczy nad powierzonym mieniem. Od tej pory odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu. Wobec powierzonej rzeczy powinno się dochować najwyższej staranności, w celu uniknięcia powstania szkody.

Aby skutecznie dochodzić roszczeń odszkodowawczych, pracodawca jest obowiązany wykazać zaistnienie szkody, bezprawny charakter dokonanego czynu pracownika (rozumiany jako niedopełnienie obowiązku sprawowania pieczy), winę pracownika, a także związek przyczynowy pomiędzy niewywiązaniem się z pracowniczego obowiązku sprawowania pieczy nad mieniem, a zaistniałą szkodą. Pracownik może zostać zwolniony z odpowiedzialności jeśli wykaże, iż szkoda zaistniała z przyczyn niezależnych od niego.

Z uwagi na szczególny charakter nałożonych obowiązków, pracownik ponosi odpowiedzialność za zaistniałą szkodę w pełnej wysokości.

Już wkrótce będą zwroty za opóźnienie pociągu?