Nieważność aktu notarialnego

Do ważności aktu notarialnego potrzebnych jest kilka elementów. Brak jednego z nich sprawia, że dokument jest nieważny. Są też inne sytuacje, w których stwierdza się jego nieważność.

Pierwszą z nich jest czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy. Akt notarialny jest też nieważny w przypadku sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dokonania czynności prawnej przez osobę, która nie posiada takiej zdolności. Nieważność powoduje również brak podmiotowości prawnej lub brak należytej reprezentacji.

akt notarialny

Podobnie dzieje się w przypadku wad oświadczenia woli. Zalicza się do nich nieprawidłowości mające miejsce przy dokonywaniu czynności prawnej tj.:

1. Brak świadomości lub swobody, czyli stan wyłączający świadome i dobrowolne wyrażenie woli. W szczególności dotyczy to chorób psychicznych.

2. Pozorność oświadczenia woli, czyli oświadczenia woli, które ma na celu ukrycie innej czynności prawnej.

3. Błąd, czyli mylny pogląd na rzeczywisty stan rzeczy lub na treść złożonego oświadczenia.

4. Podstęp polegający na świadomym wywołaniu u drugiej osoby fałszywego obrazu jakiejś sytuacji po to, aby skłonić ją do określonego postępowania, np. do zawarcia niekorzystnej umowy.

5. Groźba wymuszająca dane oświadczenie woli.

Aby unieważnić akt notarialny, należy wnieść do sądu pozew o ustalenie nieważności dokonanej czynności prawnej.

Najgroźniejsi przestępcy w historii Polski