Jak dokonać eksmisji lokatora?

eksmisja lokatora

Uciążliwego lokatora lub po prostu takiego, z którym nie chcemy mieszkać, możemy zgodnie z prawem usunąć w wyniku postępowania eksmisyjnego.

Eksmisja może dotyczyć tylko osoby, która zajmuje lokal bezprawnie. Jeśli lokator ma podpisaną umowę najmu, do momentu jej wygaśnięcia nie można go eksmitować. Sprawę o eksmisję można wytoczyć dopiero wówczas, gdy lokator straci tytuł prawny do zajmowania lokalu, a więc np. w chwili, gdy upłynie okres, na jaki jest podpisany najem, lub przed upływem tego terminu, jeżeli wypowiedziano mu umowę. Można to zrobić z przyczyn określonych w umowie oraz w ustawie o ochronie praw lokatorów. Takie wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać przyczynę wypowiedzenia.

Jeżeli lokator nie chce się wyprowadzić po dokonaniu skutecznego wypowiedzenia umowy lub po jej wygaśnięciu, wówczas można przystąpić do przeprowadzenia postępowania eksmisyjnego. Aby to zrobić, należy wnieść do sądu powództwo o eksmisję. Po przeprowadzonej rozprawie sąd wydaje wyrok, w którym może orzec eksmisję, czyli opróżnienie lokalu. Eksmisja polega na przymusowym usunięciu lokatora z mieszkania. Przeprowadza ją komornik, który najpierw wzywa eksmitowanego do dobrowolnego opuszczenia lokalu w wyznaczonym terminie. Jeśli po upływie terminu eksmitowany nadal zajmuje lokal, komornik przystępuje do czynności eksmisyjnych, czyli opróżnienia lokalu z osób i rzeczy.

Przekształcenie użytkowania wieczystego. Prezydent podpisał ustawę