Egzekucja komornicza – jak przebiega?

egzekucja komornicza

Celem egzekucji komorniczej jest jak najszybsze odzyskanie długu. Proces ten podlega jednak pewnym ograniczeniom, zapewniając dłużnikom minimum środków potrzebnych na utrzymanie.

Na jakiej podstawie działa komornik?

Komornik, przystępując do czynności, działa na podstawie złożonego przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji, oraz tytułu wykonawczego, wydanego przez sąd. Wprawdzie wniosek uwzględnia, co powinien zająć komornik, jednak jego możliwości egzekucyjne ogranicza prawo. Nie może dojść do sytuacji, w której dłużnik i jego rodzina pozostaną bez środków do życia.

Czego nie może zająć komornik:

– przedmioty urządzenia domowego niezbędne dla dłużnika i jego domowników, w szczególności lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik lub kuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza służąca podgrzewaniu i przygotowywaniu posiłków, łóżka, stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników oraz po jednym źródle oświetlenia na izbę, chyba że są to przedmioty, których wartość znacznie przekracza przeciętną wartość nowych przedmiotów danego rodzaju.
– pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu,
– zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca,
– jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów,
– narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych,
– przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową.
– przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.

Egzekucja komornicza a alimenty

Oprócz tego należy pamiętać, że nie podlegają egzekucji – zajęciu komorniczemu:

  • świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenie wychowawcze (500 Plus) świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem”;
  • świadczenia, dodatki i inne kwoty przyznane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.

    Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego nie obejmuje kwot pochodzących z tych świadczeń.

Egzekucja komornicza a wynagrodzenie

Komornik nie może zająć także całości wynagrodzenia. Kwota, która może zostać przejęta na poczet spłaty zadłużenia, uzależniona jest od rodzaju długu. W przypadku, kiedy dotyczy on świadczeń alimentacyjnych, komornik może zająć 3/5 jego wartości. W innych przypadkach – maksymalnie 1/2. Wynagrodzenie nie będzie wcale podlegało egzekucji, jeśli jego wartość nie przekracza najniższej ustawowej wysokości (najniższa krajowa w 2020 r.: 2600 PLN brutto).

Warto pamiętać, że jeśli w toku postępowania egzekucyjnego nie uda się zaspokoić wszystkich roszczeń, istnieje szansa ponownego wszczęcia egzekucji w przyszłości. Można to zrobić np. w przypadku, kiedy sytuacja finansowa dłużnika się poprawi. Roszczenia przedawniają się dopiero po 10 latach, a okres przedawniania biegnie od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia komornika o umorzeniu egzekucji.

Więcej aktualności TUTAJ.

Składki na ZUS w 2020 r. Przedsiębiorcy zapłacą wyjątkowo dużo