Odszkodowania

Odszkodowania to dla nas obszar działania blisko powiązany z windykacją, bo przecież chodzi o odzyskanie należnych nam środków. W związku z tym zapraszamy do zapoznania się z rodzajami szkód, z tytułu których mogą Państwo uzyskać należną rekompensatę.

 

Odszkodowania Warszawa – z jakiego tytułu można można uzyskać odszkodowanie?

 • Szkoda rzeczowa
 • Uszkodzenie ciała
 • Błąd medyczny
 • Wypadek w pracy
 • Wypadek śmiertelny
 • Odszkodowanie z OC zawodowego
 • Odszkodowanie związane z ruchem lotniczym

Towarzystwa ubezpieczeniowe skutecznie unikają wypłacania wysokich, uczciwych odszkodowań po wypadku. Dlatego warto wybrać sprawdzoną kancelarię prawną, która podejmie walkę w imię Twoich interesów.

Szkoda rzeczowa

Szkoda rzeczowa Warszawa

Szkoda rzeczowa, zwana szkodą majątkową, powstaje wtedy, gdy dochodzi do uszkodzenia, utraty lub zniszczenia posiadanych dóbr materialnych, rzeczowych.

Osoby, które występują o odszkodowanie korzystając z obowiązkowego ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej) sprawcy, mają prawo domagać się odszkodowania za wszystkie szkody, jakie ponieśli w związku ze zdarzeniem.
Najczęściej spotykane szkody rzeczowe to uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu, nieruchomości i jej otoczenia,
odzieży czy bagażu.

Szkodą rzeczową jest na przykład koszt holowania i parkowania uszkodzonego pojazdu, koszt wynajmu samochodu zastępczego czy koszt noclegu. Należy również pamiętać, że szkodą jest utrata wartości rynkowej pojazdu (naprawiony samochód ma mniejszą wartość niż przed wypadkiem).

Warto w tej sytuacji mieć świadomość, że z pomocą naszej firmy uzyskacie Państwo odszkodowanie za szkodę. Działamy w tym zakresie z pełnym profesjonalizmem i determinacją.

Odszkodowanie samochód Warszawa

Odszkodowanie z OC sprawcy
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Odszkodowanie z AC
Ubezpieczenie Auto Casco

Odszkodowanie z NNW

Odszkodowanie z polisy od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Roszczenie regresowe
Roszczenie zwrotne za wyrządzone szkody

Jeśli w okresie ostatnich 3 lat miałeś kolizję lub wypadek a Twoje mienie zostało uszkodzone, zapewne nie otrzymałeś wszystkich należnych Ci pieniędzy.

Jeśli masz podejrzenia, że zostało Ci wypłacone zaniżone odszkodowanie z polisy OC lub inne zaniżone odszkodowanie z polisy, skontaktuj się z nami – pomożemy odzyskać należne Ci pieniądze.

Wypełnij niezobowiązujący formularz i sprawdź, czy zostałeś właściwie rozliczony.

Uszkodzenia ciała

Odszkodowanie wypadek

Świadczymy profesjonalną pomoc w uzyskaniu odszkodowania osobom poszkodowanym, które doznały obrażeń ciała w wyniku:

 • wypadków komunikacyjnych,
 • wypadków przy pracy,
 • błędów medycznych,
 • wypadków w gospodarstwach rolnych,
 • innych wypadków.

Odszkodowanie przysługuje każdemu uczestnikowi zdarzenia, który nie został uznany za wyłącznego sprawcę.

Uzyskamy najwyższe świadczenia dla:

 • kierowcy poszkodowanego pojazdu,
 • pasażerów pojazdu sprawcy wypadku,
 • pieszy poszkodowany w wypadu,
 • rowerzysty, motocyklisty.

Pomagamy w uzyskiwaniu odszkodowań wypadkowych, nawet jeśli szkoda miała miejsce 20 lat wcześniej.
Wypłata świadczenia przez ubezpieczyciela nie powoduje braku możliwości dochodzenia pełnego zadośćuczynienia.

Wypełnij niezobowiązujący formularz i sprawdź, czy zostałeś właściwie rozliczony.

Błąd medyczny

Odszkodowanie błąd medyczny

Błąd medyczny to działanie nieumyślne, nienależyte lub zaniechanie działania podmiotu leczniczego i każdej osoby wykonującej zawód medyczny.

Jeśli doznałeś uszczerbku na zdrowiu bądź zmarł Twój bliski, uzyskamy dla Ciebie wszelkie należne świadczenia z polisy OC odpowiedzialnego za szkodę.

Zgłoś się do nas – pomożemy ci uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny.

Do błędów medycznych między innymi należą:

 • błędne leczenie i jego skutki,
 • nieprawidłowe rozpoznanie choroby,
 • zabieg na niewłaściwym narządzie,
 • szkody wynikające z zastosowania błędnych procedurach medycznych,
 • zakażenia szpitalne,
 • pozostawienie ciała obcego w organizmie pacjenta,
 • niewłaściwa opieka medyczna skutkująca znacznym uszczerbkiem na zdrowiu.

Wypełnij niezobowiązujący formularz i dowiedz się więcej.

Wypadek w pracy

Odszkodowanie za wypadek przy pracy w zależności od okoliczności i rozmiaru szkody należy się z ZUS-u i od pracodawcy.
Aby móc rozważać dochodzenie odszkodowania Warszawa z tytułu wypadku przy pracy, należy ustalić, czy zdarzenie, w którym poszkodowany uczestniczył, kwalifikuje się jako wypadek przy pracy.

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uszkodzenie ciała, uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą. Za wypadek przy pracy uważa się także nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną zdarzenie, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego podczas świadczenia pracy na innej podstawie niż stosunek pracy.

Jeżeli miałeś wypadek w pracy, skontaktuj się z nami, pracodawca jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności służbowych.

Wypełnij formularz i dowiedz się więcej.

Wypadek śmiertelny

Oferujemy pomoc w uzyskaniu odszkodowania osobom, które straciły bliskich w wyniku wypadków takich jak:

 • wypadek komunikacyjny,
 • wypadek przy pracy,
 • błąd medyczny,
 • inny wypadek.

Odszkodowanie jest możliwe do uzyskania w sytuacji, gdy zmarły nie ponosi  wyłącznej winy za spowodowanie wypadku.

Uprawnionymi osobami do ubiegania się o zadośćuczynienie mogą być współmałżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, a także osoby pozostające w nieformalnym związku z osobą zmarłą.

Jeżeli w związku z tragiczną śmiercią bliskiego pogorszeniu uległa sytuacja życiowa poszkodowanego, przysługuje mu również odszkodowanie oraz świadczenia rentowe. Odszkodowania za wypadki są jedną z dziedzin, w obszarze których profesjonalnie działamy na korzyść naszych klientów. Zapraszamy do kontaktu, jeśli chcesz uzyskać odszkodowanie za wypadek. Jesteśmy blisko każdej ofiary nieszczęśliwego zdarzenia.

Pomagamy w uzyskiwaniu odszkodowań powypadkowych, nawet jeśli szkoda miała miejsce 20 lat temu lub jest już po wypłacie odszkodowania.

Wypełnij niezobowiązujący formularz i dowiedz się więcej.

Odszkodowanie z OC zawodowego

Oferujemy profesjonalną pomoc w uzyskaniu odszkodowań. Z nami otrzymasz odszkodowanie z OC zawodu.

Pomagamy także uzyskać odszkodowanie od banku.

Odszkodowania związane z ruchem lotniczym

Nasze usługi dotyczą każdej trudnej dla Państwa sytuacji – może być nią na przykład opóźnienie lotu – i co się z tym wiąże – niedogodności mające realny wpływ na Państwa życie osobiste i zawodowe. Po otrzymaniu zlecenia, uzyskamy dla Państwa odszkodowanie za opóźniony lot lub niedogodności z nim związane.

W jakich dokładnie przypadkach możemy składać reklamację do linii lotniczych?

 • Jeśli opóźnienie lotu wynosi 3 godziny i więcej na lotnisku docelowym, a nastąpiło na skutek czynników, na które linia lotnicza ma wpływ np. problemy techniczne samolotu. Pasażerowie mają wówczas prawo do wypłat rekompensat w wysokości od 250 do 600 euro na osobę. Kwota ta jest uzależniona od długości lotu i wielkości opóźnienia.
 • W przypadku, gdy lot został odwołany z powodów zależnych od przewoźnika (np. choroby pilota i braku zastępstwa lub cytowanej myszy na pokładzie). Pasażer takiego rejsu może ubiegać się odszkodowanie o wartości od 250 do 600 euro. W przypadku jednak, gdy linia powiadomi klientów o tym fakcie co najmniej 14 dni przed planowanym terminem lub zaproponuje im lot alternatywny o podobnej trasie i liczbie przesiadek, podróżnym nie przysługuje rekompensata.
 • Jeśli przewoźnik odmówi nam wejścia na pokład. W takiej sytuacji, linie lotnicze w pierwszej kolejności szukają osób, które dobrowolnie zrezygnują z lotu. Ochotnikom powinien zostać zaproponowany zwrot pełnej ceny biletu lub alternatywny rejs w innym terminie z pełną opieką (m.in. wyżywienie, nocleg, rozmowa telefoniczna, etc.). Jeśli jednak pasażer nie zrezygnuje z przelotu, a mimo to nie może dostać się na pokład, przysługuje mu od 250 do 600 euro oraz zwrot pełnej ceny biletu.

W przypadku opóźnienia rejsu, powinniśmy otrzymać możliwość rozmowy telefonicznej, wyżywienie, nocleg (jeśli lot zastępczy ma się odbyć następnego dnia) oraz transport do miejsca zakwaterowania. Jeżeli natomiast lot zostanie odwołany, mamy prawo do zwrotu kosztów biletu (w całości lub części niewykorzystanej, gdy podróż odbywaliśmy z tzw. przesiadką). Przewoźnik może także, alternatywnie, zaproponować nam inny rodzaj transportu do miejsca docelowego czy zmianę rezerwacji na późniejszy dogodny termin, w zależności od dostępności miejsc.

Podstawa prawna

Prawa pasażerów podróżujących po europejskiej przestrzeni powietrznej reguluje rozporządzenie WE nr 261. Ma ono więc zastosowanie w przypadku korzystania z usług przewoźników zarejestrowanych w Unii Europejskiej, nawet jeśli startują lub lądują poza jej terytorium, a także gdy podróż odbywa się innymi liniami lotniczymi, ale lot rozpoczyna w jednym z państw unijnych. Regulacje te dotyczą także Islandii, Norwegii i Szwajcarii.

W marcu 2017 r. Sąd Najwyższy orzekł, że okres przedawnienia wniosków o odszkodowanie z powodu problematycznych lotów wynosi 1 rok. – Pasażerowie podróżujący liniami lotniczymi zarejestrowanymi w Polsce będą zmuszeni podejmować działania prawne znacznie szybciej niż Ci, korzystający z usług innych przewoźników. Warto także pamiętać, że nie wystarczy wysłać reklamację do linii lotniczej czy biura podróży. Tylko skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego bądź administracyjnego przerywa bieg terminu przedawnienia.

 

Formularz kontaktowy
* - pole wymagane

Administratorem danych osobowych jest KPD Wiejak i Wspólnicy Sp. j. z siedzibą w Warszawie: ul. Puławska 538 (,,Administrator''):
1. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytania.
2. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora oraz firmy świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie wsparcia procesów IT.
3. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia korespondencji.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu udzielania odpowiedzi na przesyłane zapytania;
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
8. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.