Aktualności

Witamy w dziale aktualności, przedstawiamy w nim zagadnienia oraz informacje branżowe

Wzrosną kary za niesegregowanie odpadów

kary za niesegregowanie śmieci

Nieselekcjonowanie odpadów może negatywnie wpłynąć na zawartość portfela. Za nieprzestrzeganie zasad segregacji właścicielom nieruchomości grozić będą aż cztery razy wyższe opłaty, niż tym, którzy wypełniają ten obowiązek.

Ministerstwo Środowiska przygotowuje zmiany w ustawie śmieciowej. Najnowszy projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach narzuca na gminy obowiązek zapewnienia selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Z kolei na właścicieli nieruchomości nałożony zostanie obowiązek selektywnego zbierania odpadów. Nowe przepisy przewidują możliwość segregowania śmieci w workach, do tej pory możliwe to było jedynie w pojemnikach. Inaczej będzie w przypadku posiadania kompostownika – wówczas właściciel nieruchomości może zostać zwolniony z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na odpady biodegradowalne.

Mają wzrosnąć opłaty za brak segregacji. Teraz wynoszą dwukrotność najwyższej stawki opłaty, zaś po zmianach będzie to już czterokrotność. W jaki sposób będą nakładane? Firma odbierająca odpady powiadomi gminę, że właściciel nie selekcjonuje śmieci. Następnie wójt, burmistrz lub prezydent miasta określi wysokość sankcji.

Reforma obejmie także domki letniskowe oraz inne nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe, w ich przypadku trzeba będzie opłacać roczną stawkę ryczałtową w wysokości maksymalnie 96 zł.

Fiskus chce ściągać podatki za zakupy z Chin

ali express

Jak podaje „Rzeczpospolita”, fiskus ma w planach egzekucję podatku VAT od kupujących na chińskich serwisach internetowych.

Polacy coraz częściej korzystają z usług chińskich sklepów internetowych. Zamówienia liczy się już w milionach, co niepokoi właścicieli polskich małych i średnich firm. Głównie z tego powodu, że od zamówień z Chin nie jest pobierany podatek VAT. W związku z tym Ministerstwo Finansów przypomina, że import towarów wysłanych w przesyłkach z państwa trzeciego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, bez względu na wartość towaru. Dlatego fiskus chce ten pobór uszczelnić.

W Chinach eksport z Polski pokrywa mniej niż 10 proc. importu z Państwa Środka.

Umowa przedwstępna nieruchomości

umowa przedwstępna

Zawieranie umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości w zwykłej formie pisemnej to bardzo częsta praktyka, bowiem jest ona bezpłatna. Za umowę notarialną trzeba zapłacić notariuszowi wysokie wynagrodzenie.

Wyższy koszt nie może dziwić, ponieważ umowa przedwstępna notarialna jest znacznie bezpieczniejsza – zapewnia prawo żądania w sądzie cywilnym wykonania umowy, co w efekcie może doprowadzić do przeniesienia własności mieszkania czy działki. Kupujący może też wzmocnić skuteczność swojego roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej poprzez ujawnienie go w księdze wieczystej.

W przypadku podpisania zwykłej umowy nabywcy przysługuje tylko roszczenie odszkodowawcze, zgodnie z którym może on zażądać jedynie zwrotu wpłaconych pieniędzy. Zakres takiego odszkodowania może obejmować dodatkowo zwrot wydatków związanych z zawarciem umowy przedwstępnej, takimi jak np. koszty decyzji administracyjnych.

Kupujący powinien pamiętać, że ostateczny kształt umowy przedwstępnej jest negocjowalny, zwłaszcza kiedy okazuje się ona dla niego niekorzystna. Deweloperzy nierzadko starają się zawierać w umowach wysokie kary za zerwanie umowy lub niedotrzymanie terminu przy jednoczesnych znacznie niższych karach dla siebie.

Zaprzeczenie ojcostwa

zaprzeczenie ojcostwa

Zaprzeczenie ojcostwa to wykazanie, że osoba prawnie uznawana za ojca dziecka w rzeczywistości nim nie jest.

Wedle przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, matka dziecka może wytoczyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od urodzenia dziecka. Mężczyzna z kolei może wytoczyć pozew w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o narodzinach. Takie samo prawo przysługuje też dziecku – może ono wytoczyć powództwo do momentu ukończenia 21 roku życia. Prokurator z kolei może wystąpić z takim powództwem w dowolnym terminie. Aby to prokurator wytoczył powództwo o zaprzeczenie ojcostwa, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek. By sprawa została podjęta, kluczowa jest ocena prokuratora, w której kieruje się on głównie ochroną dobra dziecka.

Sprawy o zaprzeczenie ojcostwa rozpoznawane są przez wydziały rodzinne sądów rejonowych. Celem takiej sprawy jest wykazanie, że osoba będąca prawnym ojcem nie jest ojcem biologicznym. Powód argumentuje swój pozew poprzez własne wyjaśnienia, zeznania świadków, dowody z dokumentów czy opinie biegłych, w tym test DNA.

Wedle przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego domniemywa się, że ojcem dziecka jest mąż matki, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa, bądź przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia. Wyjątek od powyższej reguły stanowi narodzenie się dziecka przed upływem tych 300 dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, ale po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa. W takim wypadku domniemywa się, że ojcem jest drugi mąż.

Jak złożyć pozew przez Internet?

pozew przez internet

E-Sąd to portal, za pomocą którego można składać pozwy przez Internet. Cały proces postępowania prowadzony jest elektronicznie.

Pozew można złożyć korzystając z portalu www.e-sad.gov.pl. Należy utworzyć konto użytkownika, zweryfikować swój adres e-mail, a następnie pozostaje wypełnienie formularza do pozwu. Później trzeba złożyć pod nim podpis elektroniczny i go opłacić. Opłata wynosi 1,25% wartości przedmiotu sporu. Do niej doliczana jest opłata na rzecz operatora płatności, która wynosi od 1,80% do 2,60% opłaty sądowej.

Sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym, czyli bez wyznaczania terminu rozprawy. Powód i pozwany nie są na takie niejawne posiedzenie wzywani. Elektroniczny nakaz zapłaty nie zostanie wydany wtedy, gdy w ocenie sądu roszczenie jest bezzasadne lub gdy przytoczone w pozwie okoliczności budzą wątpliwości.

Elektroniczny nakaz zapłaty zostaje doręczony powodowi przez Internet. Powód ma też dostęp przez Internet do akt sprawy. Pozwany otrzymuje nakaz zapłaty w formie papierowej. Korespondencję z sądem może prowadzić zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej.

Znamy stawki “exit tax”

exit tax

Koncepcja „exit tax”, czyli podatku od emigracji, nabiera coraz realniejszych kształtów. Wiadomo już, jakiej wysokości podatki będzie pobierał fiskus.

Jak podaje Puls Biznesu, „exit tax” ma przede wszystkim na celu ograniczenie możliwości stosowania optymalizacji podatkowych poprzez przenoszenie central firm, części lub całego biznesu do innych jurysdykcji podatkowych. Podatek będą odprowadzać te firmy, które zdecydują się przenieść całość lub część działalności za granicę lub zmienić rezydenturę podatkową. Jego wysokość będzie ustalana od dochodów ustalanych od wartości składników majątku, w tym również przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części – czytamy w dzienniku. Daninę trzeba będzie uiścić, gdy wartość przeniesionego biznesu lub jego części przekroczy dwa miliony złotych. Od sumy powyżej tego progu fiskus potrąci sobie 19 proc.

Co z osobami fizycznymi? Podatek będą musieli zapłacić podatnicy zamieszkujący Polskę od co najmniej pięciu lat. Exit tax obejmie nie tylko przychody związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale też akcje, papiery wartościowe, udziały w spółkach, instrumenty pochodne i fundusze inwestycyjne. Tak jak w przypadku firm, fiskus potrąci należność od niezrealizowanych przychodów powyżej 2 mln zł.

Obowiązywać będą dwie stawki: 3% i 19% – ta druga tylko wtedy, gdy możliwe będzie tylko oszacowanie wartości majątku.

Mężczyzna został skazany za głodzenie psa

glodzenie psa

Zapadł wyrok ws. opiekuna, który głodził swojego psa. Sąd Rejonowy Łódź Śródmieście skazał 47-letniego mężczyznę na 400 zł grzywny i pięć tysięcy nawiązki na cel związany z ochroną zwierząt oraz zakaz posiadania czworonogów przez dwa lata, a także przepadek psa. Ze zwierzęciem wszystko jest już w porządku, mieszka w schronisku.

To pierwszy od dawna wyrok na kogoś, kto znęcał się nad swoim psem. Najbardziej surowy zapadł w lutym 2017 roku, kiedy za próbę zabicia psa łopatą, a potem zakopanie pupila żywcem sąd skazał 64-letniego mężczyznę na pół roku bezwzględnego więzienia i dwa tysiące złotych nawiązki na rzecz schroniska. Wówczas ta historia zakończyła się jeszcze bardziej dramatycznie, bo psa nie udało się uratować. Podobny przypadek miał miejsce niespełna miesiąc później, w marcu 2017 r. Wówczas 29-letni Tomasz T., pod wpływem alkoholu, wbił metalowy pręt w ciało psa, a później powiesił go na drzwiach od stodoły. Mężczyzna został skazany przez Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim na rok i cztery miesiące więzienia. Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim skazał T. na karę łączną 16 miesięcy więzienia. Znaczna część zasądzonej kary – 14 miesięcy – dotyczy wiodącego w tej sprawie przestępstwa dotyczącego zabicia psa. Pozostałe dwa miesiące dotyczyły gróźb karalnych pod adresem swojej siostry – po powieszeniu zwierzęcia Tomasz T. zagroził kobiecie, że ją także powiesi.

Dodatkowo sąd orzekł zakaz posiadania zwierząt na okres 8 lat oraz nawiązkę w wysokości 1000 zł na rzecz schroniska Przylasek.

Pozwolenie na budowę domu

pozwolenie na budowę domu

Pozwolenie na budowę to podstawowy dokument, dzięki któremu można postawić dom. Wydaje go starosta w ciągu 65 dni od złożenia wniosku. Trzeba jednak pamiętać, że takie pozwolenie może zostać nam wydane dopiero wówczas, kiedy mamy już warunki zabudowy.

Jakie jeszcze dokumenty są wymagane, by złożyć taki wniosek? Przede wszystkim należy do niego dołączyć cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami. Trzeba również dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Kiedy wniosek ma wady, bo np. nie zostały załączone wszystkie wymagane dokumenty, starosta zwróci go do uzupełnienia. Warto pamiętać o tym, że przed wydaniem pozwolenia na budowę trzeba często uzyskać opinie od różnych instytucji. Zdarza się też, że przed budową domu trzeba jeszcze przeprowadzić postępowanie w sprawie oddziaływania inwestycji na środowisko. W takim postępowaniu może brać udział także sąsiad – w przypadku, gdyby dom miał być wybudowany przy granicy z jego działką.

Jeśli jedyną stroną takiego postępowania jest inwestor, budowę domu może rozpocząć od razu po otrzymaniu pozwolenia. Musi jednak zawczasu powiadomić powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o rozpoczęciu prac. Może się zdarzyć, że inwestor zrezygnuje z budowy domu, wówczas może przenieść pozwolenie na inną osobę. Ta, po jego przejęciu, musi złożyć oświadczenie, że przejmuje wszelkie obowiązki swojego poprzednika.

W przepisach nie przewidziano żadnego terminu zakończenia budowy – jest to zależne od inwestora. Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem dwóch lat od dnia, w którym takie pozwolenie stało się ostateczne, pozwolenie na budowę wygasa.

Ataki DDoS a odpowiedzialność karna

atak ddos

Liczba ataków DDoS rośnie z każdym rokiem. To szkodliwe działanie, które może sparaliżować informatyczne funkcjonowanie firmy czy instytucji. Jak takie przestępstwo reguluje kodeks karny?

Na początku warto wyjaśnić, czym jest DDoS. Wg Wikipedii, DDoS to atak na system komputerowy lub usługę sieciową w celu uniemożliwienia działania poprzez zajęcie wszystkich wolnych zasobów, przeprowadzany równocześnie z wielu komputerów. Groźba ataku DDoS bywa używana do szantażowania firm, np. serwisów aukcyjnych, firm brokerskich i podobnych, gdzie przerwa w działaniu systemu przekłada się na bezpośrednie straty finansowe firmy i jej klientów. Szantaż taki jest przestępstwem.

Jak kwestię ataków DDoS reguluje kodeks karny?

Art. 268. kodeksu karnego

§ 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia zapis istotnej informacji albo w inny sposób udaremnia lub znacznie utrudnia osobie uprawnionej zapoznanie się z nią, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 dotyczy zapisu na informatycznym nośniku danych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 3. Kto, dopuszczając się czynu określonego w § 1 lub 2, wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1-3 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Istotne jest to, że ściganie takiego przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego. Oznacza to, że sam fakt ataku DDoS nie uruchamia ścigania tego przestępstwa „z urzędu”.

Choć kodeks karny reguluje przestępstwa internetowe, złapanie cyberprzestępcy jest bardzo trudne. Internet nie zna granic, różnicy czasu czy przestrzeni geograficznej. Atak DDoS nie jest atakiem pojedynczego programu, to coś, co przypomina wirusa, który wykorzystuje komputery nieświadomych użytkowników. Cyberprzestępcą może być zarówno pracownik firmy, której systemy są atakowane DDoS’em, jak również może to być haker siedzący przed ekranem komputera po drugiej stronie ziemskiego globu. Wykrycie takiego przestępcy jest więc niezwykle trudne.

Nadchodzą e-dowody osobiste. Wymiana może potrwać aż 10 lat

elektroniczny dowód osobisty

Rząd przyspieszył prace nad projektem nowych dowodów osobistych. Dowody elektroniczne mają usprawnić załatwianie urzędowych formalności.

Na ten moment do końca nie wiadomo, jak nowe dowody będą działać. Wiadomo jednak, jakie mogą zapewnić nam korzyści. Po zbliżeniu karty do czytnika i wpisaniu kodu PIN obywatel będzie potwierdzał odbiór dokumentów bez składania podpisu. Będzie mógł potwierdzić, że został zawiadomiony o decyzjach urzędowych, zarejestrować się u lekarza, odebrać e-receptę, e-zwolnienie czy nawet podpisać elektroniczne faktury i umowy.

Nowe dowody mają być wydawane od marca 2019 roku i jest to termin ustalony z Komisją Europejską. Nie oznacza to jednak, że wymiana przebiegnie masowo – wielu z nas może otrzymać nowe dowody nawet po upływie kilku lat.

Jak uzyskać pozwolenie na broń?

pozwolenie na broń

Chcesz uzyskać pozwolenie na posiadanie broni? To nie będzie takie proste, bo czeka Cię egzamin teoretyczny i praktyczny. Broń to również koszty – od kilkuset do nawet 2500 zł. Trzeba także przedstawić ważny powód, dla którego pozwolenie jest potrzebne oraz spełnić szereg dodatkowych wymogów.

Żeby się nimi odpowiednio zapoznać, najlepiej po prostu przedstawić treść art. 10. ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, gdzie dokładnie opisane są przesłanki wydania pozwolenia na broń.

1. Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni.
2. Pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach:
1) ochrony osobistej;
2) ochrony osób i mienia;
3) łowieckich;
4) sportowych;
5) rekonstrukcji historycznych;
6) kolekcjonerskich;
7) pamiątkowych;
8) szkoleniowych.
3. Za ważną przyczynę, o której mowa w ust. 1, uważa się w szczególności:
1) stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia – dla pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia;
2) posiadanie uprawnień do wykonywania polowania, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów – dla pozwolenia na broń do celów łowieckich;
3) udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10b sporty o charakterze strzeleckim – egzamin, oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego – dla pozwolenia na broń do celów sportowych;
4) udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej – dla pozwolenia na broń do celów rekonstrukcji historycznych;
5) udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim – dla pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich;
6) udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia – dla pozwolenia na broń do celów pamiątkowych;
7) posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich – dla pozwolenia na broń do celów szkoleniowych.
4. Pozwolenie na broń, wydane w celach, o których mowa w ust. 2, uprawnia do posiadania następujących rodzajów broni i amunicji do niej:
1) do celów ochrony osobistej:
a) broni palnej: bojowej, gazowej, alarmowej w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm,
b) przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA,
c) miotaczy gazu obezwładniającego;
2) do celów ochrony osób lub mienia:
a) broni, o której mowa w pkt 1,
b) pistoletów sygnałowych ,
c) pistoletów maszynowych o kalibrze od 6 mm do 12 mm,
d) strzelb powtarzalnych o kalibrze wagomiarowym 12,
e) karabinków samoczynnych o kalibrze od 5,45 mm do 7,62mm;
3) do celów łowieckich – broni dopuszczonej do wykonywania polowań na podstawie odrębnych przepisów;
4) do celów sportowych – broni palnej:
a) bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm,
b) centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm,
c) gładkolufowej,
d) przystosowanej do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego (dymnego);
5) do celów szkoleniowych – broni, o której mowa w pkt 1–4;
6) do celów rekonstrukcji historycznych – broni alarmowej albo innej broni palnej, konstrukcyjnie przeznaczonej do strzelania wyłącznie amunicją ślepą, w tym samoczynnej;
7) do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych – broni, o której mowa w pkt 1–6.
5. Pozwolenie na broń, o którym mowa w ust. 1, nie może być wydane, z zastrzeżeniem art. 29 podmioty uprawnione do otrzymania świadectwa broni ust. 2, na broń szczególnie niebezpieczną w postaci:
1) samoczynnej broni palnej, zdolnej do rażenia celów na odległość;
2) broni palnej wytworzonej lub przerobionej w sposób pozwalający na zatajenie jej przeznaczenia, a także broni imitującej inne przedmioty;
3) broni palnej wyposażonej w tłumik huku lub przystosowanej do strzelania z użyciem tłumika huku;
4) broni palnej, której nie można wykryć przy pomocy urządzeń przeznaczonych do kontroli osób i bagażu.
6. Zabronione jest posiadanie amunicji szczególnie niebezpiecznej w postaci:
1) amunicji z pociskami wypełnionymi materiałami wybuchowymi, zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu oraz pocisków do takiej amunicji;
2) amunicji z pociskami pełnopłaszczowymi zawierającymi rdzeń wykonany z materiału twardszego niż stop ołowiu;
3) amunicji z pociskami podkalibrowymi, z płaszczem lub elementem wiodącym wykonanym z tworzyw sztucznych, z wyłączeniem amunicji przeznaczonej do strzelania z broni gładkolufowej;
4) amunicji wytworzonej niefabrycznie, w tym także takiej, do której wytworzenia wykorzystywane są fabrycznie nowe elementy amunicji, z wyłączeniem amunicji wytwarzanej na własny użytek przez osoby posiadające pozwolenie na broń myśliwską, sportową lub kolekcjonerską.
7. Właściwy organ Policji może w pozwoleniu na broń ograniczyć lub wykluczyć możliwość jej noszenia , co potwierdza się w legitymacji posiadacza broni.
8. Zabrania się noszenia broni posiadanej na podstawie pozwolenia do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych bez zgody właściwego organu Policji.
9. W rozumieniu ustawy noszenie broni oznacza każdy sposób przemieszczania załadowanej broni przez osobę posiadającą broń.

Jak dokonać eksmisji lokatora?

eksmisja lokatora

Uciążliwego lokatora lub po prostu takiego, z którym nie chcemy mieszkać, możemy zgodnie z prawem usunąć w wyniku postępowania eksmisyjnego.

Eksmisja może dotyczyć tylko osoby, która zajmuje lokal bezprawnie. Jeśli lokator ma podpisaną umowę najmu, do momentu jej wygaśnięcia nie można go eksmitować. Sprawę o eksmisję można wytoczyć dopiero wówczas, gdy lokator straci tytuł prawny do zajmowania lokalu, a więc np. w chwili, gdy upłynie okres, na jaki jest podpisany najem, lub przed upływem tego terminu, jeżeli wypowiedziano mu umowę. Można to zrobić z przyczyn określonych w umowie oraz w ustawie o ochronie praw lokatorów. Takie wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać przyczynę wypowiedzenia.

Jeżeli lokator nie chce się wyprowadzić po dokonaniu skutecznego wypowiedzenia umowy lub po jej wygaśnięciu, wówczas można przystąpić do przeprowadzenia postępowania eksmisyjnego. Aby to zrobić, należy wnieść do sądu powództwo o eksmisję. Po przeprowadzonej rozprawie sąd wydaje wyrok, w którym może orzec eksmisję, czyli opróżnienie lokalu. Eksmisja polega na przymusowym usunięciu lokatora z mieszkania. Przeprowadza ją komornik, który najpierw wzywa eksmitowanego do dobrowolnego opuszczenia lokalu w wyznaczonym terminie. Jeśli po upływie terminu eksmitowany nadal zajmuje lokal, komornik przystępuje do czynności eksmisyjnych, czyli opróżnienia lokalu z osób i rzeczy.

Przekształcenie użytkowania wieczystego. Prezydent podpisał ustawę

użytkowanie wieczyste

Andrzej Duda podpisał ustawę o przekształceniu użytkowania wieczystych gruntów, na których stoją budynki mieszkalnie, we współwłasność tych terenów. Ustawa wejdzie w życiu z dniem 1 stycznia 2019 r.

Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów, będą zobowiązane do uiszczania corocznej należności za nabycie prawa własności, przez 20 lat. Jej wysokość będzie równa wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia. Ustawa przewiduje jednak możliwość wniesienia całej opłaty jednorazowo, w przepisach określono wysokość bonifikaty.

W przypadku osób, które postanowią zapłacić całą 20-letnią sumę jednorazowo w pierwszym roku, bonifikata wyniesie 60 proc., zaś z każdym kolejnym rokiem będzie obniżana o 10 proc. Taka bonifikata na gruntach samorządowych w użytkowaniu wieczystym będzie ustalana przez radę gminy lub powiatu. Z kolei jeśli chodzi o grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego decyzję w sprawie udzielenia bonifikaty i jej wysokości podejmie rada czy sejmik.

Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, które właściwy organ przekaże do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej w terminie 14 dni od wydania, będzie stanowić podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków. Obowiązek wniesienia opłaty obciąża każdorazowo właściciela nieruchomości, w odniesieniu do której istnieje roszczenie o opłatę, przez okres pozostały do wnoszenia tej opłaty.

Mieszkanie na start – krok po kroku

mieszkanie na start

Wysokość dopłaty do czynszu w programie Mieszkanie na start będzie zależna od regionu. Wyniesie od 300 do 500 zł.

Program Mieszkanie na start ma zacząć obowiązywać 1 stycznia 2019 roku i będzie skierowany do rodzin z dziećmi, ludzi młodych, osób niepełnosprawnych i seniorów. Pomoc zostanie udzielona niezależnie od tego, czy chętni będą wynajmować mieszkanie od towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowej czy na rynku komercyjnym.

Jeśli chodzi o wysokość dopłat, to najwyższe otrzymają czteroosobowe rodziny z Warszawy – 561 zł. W Gdańsku wyniosą one 507 zł, w Krakowie – 473 zł, we Wrocławiu – 471 zł, w Katowicach – 423 zł. Najmniejsze dopłaty będą przysługiwały w Łodzi – 375 zł oraz w Opolu – 374 zł.

Kto może ubiegać się o pomoc? Każdy obywatel Polski oraz cudzoziemiec przebywający w Polsce na podstawie wskazanego w ustawie tytułu, np. w związku ze świadczeniem pracy. Ponadto musi być najemcą mieszkania wybudowanego przez inwestora we współpracy z gminą lub spółką gminną. Kolejny warunek, to że mieszkanie musi zostać zasiedlone po raz pierwszy w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji mieszkaniowej. Wtedy dopłaty będą obowiązywały dla danego lokalu przez 20 lat.

Ważną kwestią, by uzyskać dopłatę, jest też spełnienie kryteriów dochodowych i majątkowych. Najemca nie może być też właścicielem lub współwłaścicielem innego mieszkania. Dodatkowo musi zawszeć umowę najmu w wyniku naboru przeprowadzonego przez gminę lub spółkę gminną.

Najpierw najemca musi sprawdzić listę gmin uczestniczących w Mieszkaniu na start, która znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Banku Gospodarstwa Krajowego i wybrać dogodną lokalizację mieszkania. Kiedy już znajdzie odpowiednią dla siebie nieruchomość, wtedy czeka go złożenie wniosku o zawarcie umowy najmu. Jeśli jego wniosek spełni wszystkie kryteria, wynajmujący poinformuje go o warunkach, procedurze i terminie zawarcia umowy najmu lub umowy rezerwacyjnej.

Kiedy umowa zostanie zawarta, w dalszej kolejności należy złożyć wniosek o dopłaty w urzędzie gminy wraz z odpowiednimi dokumentami. Decyzję o przyznaniu dopłat podejmie w ciągu miesiąca wójt lub burmistrz czy prezydent miasta.

Podział majątku przy rozwodzie

podział majątku rozwód

Rozwód często wiąże się także z podziałem majątku między małżonków. Kiedy można go dokonać?

Żądanie podziału może złożyć każdy z małżonków. Warto jednak zadbać o to, by wcześniej ustalić tę kwestię z małżonkiem, bowiem sąd podejmie się tego zadania wyłącznie wtedy, gdy podział majątku nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. Jest to kwestia kluczowa, bowiem jeśli małżonkowie będą zgodni co do kształtu majątku i jaka jest jego wartość, łatwiej będzie przeprowadzić proces. W przypadku podziału majątku, sąd doliczy do kosztów postępowania kwotę, którą pobiera się przy składaniu wniosku o podział majątku wspólnego, która w momencie zakończenia procesu wyniesie 1000 zł albo 300 zł, o ile taki podział majątku nastąpi.

Najczęstszym przypadkiem jest jednak, kiedy podział majątku następuje dopiero po zakończeniu sprawy rozwodowej. Często jednak zdarza się, że małżonkowie sami dzielą się między sobą majątkiem. Należy przy tym pamiętać, że gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, to wymagana jest forma aktu notarialnego dla tego rodzaju porozumienia. Do sprawy sądowej dochodzi wówczas, gdy małżonkowie nie mogą się porozumieć co do zasad podziału.