Aktualności

Witamy w dziale aktualności, przedstawiamy w nim zagadnienia oraz informacje branżowe

Jak się ustala wysokość alimentów?

wysokość alimentów

Wysokość alimentów często zależna jest od wielu czynników. Nie da się jej samodzielnie obliczyć, ustala ją sąd.

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice zobowiązani są do płacenia alimentów na dziecko wtedy, gdy nie jest ono w stanie utrzymywać się samodzielnie. Ich wysokość zależy wyłącznie od sądu. Art. 135. § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje, że „zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od sprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”. W drodze sprawy alimentacyjnej rodzic, który będzie chciał otrzymać alimenty, powinien zebrać jak najwięcej dowodów dotyczących kosztów utrzymania dziecka. Te koszty to m.in. koszty mieszkaniowe, wyżywienia, zakupu odzieży, edukacji czy leczenia.

Z drugiej strony bierze się pod uwagę możliwości zarobkowe i majątkowe. W tym przypadku należy zaznaczyć, że nie chodzi o osiągane zarobki, ale o takie, które można uzyskać przy dochowaniu należytej staranności oraz zależnie od swoich sił umysłowych i fizycznych. Sąd może orzec, że zarobki zobowiązanego są znacznie mniejsze od jego możliwości i nie przyznać alimentów. Oprócz pensji bierze się też pod uwagę wysokość innych wpływów, jak dodatki, premie, renty, emerytury.

Wysokość alimentów jest zmienialna. Może ona ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu wówczas, gdy podstawą będzie trwała i istotna zmiana okoliczności. Przesłankami do podwyższenia wysokości alimentów są głównie rosnące, usprawiedliwione potrzeby dziecka, związane np. z wiekiem, chociażby w przypadku pójścia dziecka do lepszej szkoły. Z kolei główne przesłanki do zmniejszenia wysokości alimentów wiążą się ze znacznym ograniczeniem możliwości zarobkowych zobowiązanego.

Nowelizacja Kodeksu wykroczeń

kodeks wykroczeń

Kradzież stanie się przestępstwem już od progu 500 zł – to efekt nowelizacji Kodeksu wykroczeń, którą 13 września przyjął Sejm. Za zmianą głosowało 395 posłów, przeciw było trzech, zaś siedmiu wstrzymało się od głosu.

Obecnie kradzież staje się przestępstwem, jeśli wartość szkody wyniesie jedną czwartą minimalnego wynagrodzenia za pracę – obecnie jest to 525 zł. Dodano także modyfikację Kodeksu karnego, zgodnie z którą “odpowiada jak za jeden czyn zabroniony wyczerpujący znamiona przestępstwa ten, kto w krótkich odstępach czasu, przy wykorzystaniu tej samej albo takiej samej sposobności lub w podobny sposób popełnia dwa lub więcej umyślnych wykroczeń przeciwko mieniu, jeżeli łączna wartość mienia uzasadnia odpowiedzialność za przestępstwo”.

Zmianie ulegnie też termin na opłacenie mandatu, który ma wzrosnąć z siedmiu do 14 dni. Zaostrzono również kary za niedopilnowanie niebezpiecznych zwierząt, za co może grozić kara grzywny do 1 tys. zł lub kara ograniczenia wolności. Grzywna wyniesie maksymalnie 5000 złotych.

Jak sporządzić testament?

testament

Testament to rozporządzenie swoim majątkiem na wypadek śmierci. Jak go sporządzić?

Na początku należy zaznaczyć, że za życia autora testamentu nikt nie może zgłaszać roszczeń w związku z rozporządzeniami zawartymi w testamencie. Testament można w każdej chwili zmienić lub unieważnić. Wiążący jest ten testament, który został sporządzony jako ostatni.

Testament jest ważny, jeśli spełni zapisane w kodeksie cywilnym warunki. Osoba spisująca testament musi posiadać tzw. zdolność do testowania. Testament musi być zgodny z ustawą i zasadami współżycia społecznego. Musi też zostać sporządzony w formie pisemnej lub notarialnej. W testamencie należy wymienić osoby, które będą dziedziczyć konkretne i w jakiej części. Nie można w nim zapisać rzeczy, które nie należą do spadkodawcy lub pochodzą z kradzieży. Ponadto należy pamiętać, ze testament jest czynnością czysto osobistą i sporządzony musi być również wyłącznie osobiście. Ponadto testament trzeba sporządzić w sposób celowy i świadomy. Jeśli wystąpią wady oświadczenia woli, dokument będzie nieważny.

Jakie dobra wchodzą w skład małżeńskiej wspólności majątkowej?

wspólność majątkowa

Małżeńska wspólność majątkowa ustaje w momencie zakończenia małżeństwa, choć można ją modyfikować poprzez umowy majątkowe.

Wspólność majątkową stanowią przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub jednego z nich. Prawa majątkowe, akcje czy udziały w spółce, własność, posiadanie, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, również wchodzą we wspólność majątkową. Jednakże przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków stanowią jego majątek odrębny. Również przedmioty nieobjęte wspólnością ustawową wchodzą w skład majątku osobistego każdego z małżonków.

Wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków również będą stanowić część ich majątku wspólnego. Dochody płynące zarówno z majątku osobistego, jak i wspólnego, wchodzą w skład majątku wspólnego.

Każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym. Z drugiej zaś strony oboje małżonkowie są zobowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, a zwłaszcza udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu tym majątkiem i o zobowiązaniach obciążających ten majątek. Są też sytuacje, w których przed dokonaniem określonej czynności, muszą uzyskać zgodę współmałżonka. Zgoda drugiego małżonka potrzebna jest na dokonanie czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków. Zgoda jest też wymagana w przypadku darowizny udzielanej z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn. Przykładowo: jeśli mąż chce podarować bratu samochód, musi uzyskać zgodę żony. Jeśli jednak chce mu oddać stary telefon komórkowy, konsultacje z żoną nie będą potrzebne.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

upadłość konsumencka

Osoby nadmiernie zadłużone, np. z powodu wysokich rat kredytów mieszkaniowych, mogą wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie ich bankructwa.

Nie każdy ma możliwość umożenia długów. Nie mogą na nią liczyć osoby prowadzące działalność gospodarczą, a także osoby, które w momencie zaciągania kolejnego kredytu były już niewypłacalne. Kluczowe jest jednak, by niewypłacalność powstała w wyjątkowych i niezależnych od dłużnika okoliczności, np. nagłej choroby jego czy członka rodziny.

Co zrobić, by ogłosić upadłość konsumencką? Pierwszy krok to złożenie w sądzie rejonowym wniosku o ogłoszenie upadłości. W dalszej kolejności wierzyciele zgłaszają przysługujące im należności, a potem dochodzi do spieniężenia całego majątku upadłego. Następnie sporządza się plan podziału odpowiednich kwot między wierzycieli. Plan ten określa jaka część długów zostanie umorzona oraz w jakim czasie i w jakim zakresie upadły będzie spłacał pozostałe długi.

Należy zaznaczyć, że upadłość konsumencka nie chroni przed utratą mieszkania czy domu, w którym dłużnik mieszka wraz z rodziną.

Nie będzie zmian ws. nadgodzin

nadgodziny

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zdementowało pogłoski ws. nadgodzin. Pieniądze za nadgodziny miały trafiać na specjalne konto, a nie do pracownika. Rozdysponować nimi miałby pracodawca.

Ministerstwo zaprzeczyło na Twitterze, że trwają pracę nad takimi rozwiązaniami. Wg zmian, jakie miały nastąpić, fundusze za nadgodziny miały być umieszczane na koncie, do którego dostęp otrzymałby wyłącznie pracodawca. Na mocy reformy, pracodawca mógłby wysłać swojego pracownika na bezpłatny urlop, obniżyć wymiar czasu pracy i różnice wypłacać z środków zgromadzonych za nadgodziny. Pracownik mógłby wystąpić o bezpłatny urlop, ale zgodę na to musiałby wyrazić pracodawca.

Ponadto wydano też komunikat w kwestii urlopów: “W związku z pojawiającymi się w mediach doniesieniami na temat urlopów wypoczynkowych MRPiPS informuje, że w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie są prowadzone obecnie żadne prace dotyczące urlopów wypoczynkowych”. Nowy kodeks pracy miał przewidywać jednolity wymiar urlopu dla wszystkich, niezależnie od stażu pracy czy wykształcenia. Miało być to 26 dni w roku kalendarzowym. Na ten moment wiadomo, że do takiej zmiany nie dojdzie.

Skarbówka będzie kontrolować zlikwidowane firmy

zlikwidowane firmy

Jak informuje “Rzeczpospolita”, możliwe, że wkrótce fiskus będzie mógł kontrolować firmy po likwidacji. System podatkowy przechodzi metamorfozę, a skarbówka otrzymuje coraz więcej uprawnień względem podatników. Celem – uszczelnienie systemu podatkowego.

Kontrolę rozwiązanych spółek ma umożliwić nowelizacja ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Po rozwiązaniu PGK fiskus będzie mógł kontrolować jej członków. Przepisy obejmą też innych przedsiębiorców. Jeśli nowelizacja wejdzie w życie, to w przypadku, gdy kontrolowana spółka zostanie rozwiązana w trakcie kontroli podatkowej, będzie mogła być dalej prowadzona wobec byłych wspólników – podaje „Rzeczpospolita”. Wówczas fiskus będzie mógł zażądać zapłaty podatku VAT, mimo likwidacji firmy.

Według ekspertów istnieje możliwość, że skarbówka zastosuje nowe uprawnienia także w stosunku do spółek osobowych.

Wzrosną kary za niesegregowanie odpadów

kary za niesegregowanie śmieci

Nieselekcjonowanie odpadów może negatywnie wpłynąć na zawartość portfela. Za nieprzestrzeganie zasad segregacji właścicielom nieruchomości grozić będą aż cztery razy wyższe opłaty, niż tym, którzy wypełniają ten obowiązek.

Ministerstwo Środowiska przygotowuje zmiany w ustawie śmieciowej. Najnowszy projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach narzuca na gminy obowiązek zapewnienia selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Z kolei na właścicieli nieruchomości nałożony zostanie obowiązek selektywnego zbierania odpadów. Nowe przepisy przewidują możliwość segregowania śmieci w workach, do tej pory możliwe to było jedynie w pojemnikach. Inaczej będzie w przypadku posiadania kompostownika – wówczas właściciel nieruchomości może zostać zwolniony z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na odpady biodegradowalne.

Mają wzrosnąć opłaty za brak segregacji. Teraz wynoszą dwukrotność najwyższej stawki opłaty, zaś po zmianach będzie to już czterokrotność. W jaki sposób będą nakładane? Firma odbierająca odpady powiadomi gminę, że właściciel nie selekcjonuje śmieci. Następnie wójt, burmistrz lub prezydent miasta określi wysokość sankcji.

Reforma obejmie także domki letniskowe oraz inne nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe, w ich przypadku trzeba będzie opłacać roczną stawkę ryczałtową w wysokości maksymalnie 96 zł.

Fiskus chce ściągać podatki za zakupy z Chin

ali express

Jak podaje „Rzeczpospolita”, fiskus ma w planach egzekucję podatku VAT od kupujących na chińskich serwisach internetowych.

Polacy coraz częściej korzystają z usług chińskich sklepów internetowych. Zamówienia liczy się już w milionach, co niepokoi właścicieli polskich małych i średnich firm. Głównie z tego powodu, że od zamówień z Chin nie jest pobierany podatek VAT. W związku z tym Ministerstwo Finansów przypomina, że import towarów wysłanych w przesyłkach z państwa trzeciego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, bez względu na wartość towaru. Dlatego fiskus chce ten pobór uszczelnić.

W Chinach eksport z Polski pokrywa mniej niż 10 proc. importu z Państwa Środka.

Umowa przedwstępna nieruchomości

umowa przedwstępna

Zawieranie umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości w zwykłej formie pisemnej to bardzo częsta praktyka, bowiem jest ona bezpłatna. Za umowę notarialną trzeba zapłacić notariuszowi wysokie wynagrodzenie.

Wyższy koszt nie może dziwić, ponieważ umowa przedwstępna notarialna jest znacznie bezpieczniejsza – zapewnia prawo żądania w sądzie cywilnym wykonania umowy, co w efekcie może doprowadzić do przeniesienia własności mieszkania czy działki. Kupujący może też wzmocnić skuteczność swojego roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej poprzez ujawnienie go w księdze wieczystej.

W przypadku podpisania zwykłej umowy nabywcy przysługuje tylko roszczenie odszkodowawcze, zgodnie z którym może on zażądać jedynie zwrotu wpłaconych pieniędzy. Zakres takiego odszkodowania może obejmować dodatkowo zwrot wydatków związanych z zawarciem umowy przedwstępnej, takimi jak np. koszty decyzji administracyjnych.

Kupujący powinien pamiętać, że ostateczny kształt umowy przedwstępnej jest negocjowalny, zwłaszcza kiedy okazuje się ona dla niego niekorzystna. Deweloperzy nierzadko starają się zawierać w umowach wysokie kary za zerwanie umowy lub niedotrzymanie terminu przy jednoczesnych znacznie niższych karach dla siebie.

Zaprzeczenie ojcostwa

zaprzeczenie ojcostwa

Zaprzeczenie ojcostwa to wykazanie, że osoba prawnie uznawana za ojca dziecka w rzeczywistości nim nie jest.

Wedle przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, matka dziecka może wytoczyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od urodzenia dziecka. Mężczyzna z kolei może wytoczyć pozew w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o narodzinach. Takie samo prawo przysługuje też dziecku – może ono wytoczyć powództwo do momentu ukończenia 21 roku życia. Prokurator z kolei może wystąpić z takim powództwem w dowolnym terminie. Aby to prokurator wytoczył powództwo o zaprzeczenie ojcostwa, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek. By sprawa została podjęta, kluczowa jest ocena prokuratora, w której kieruje się on głównie ochroną dobra dziecka.

Sprawy o zaprzeczenie ojcostwa rozpoznawane są przez wydziały rodzinne sądów rejonowych. Celem takiej sprawy jest wykazanie, że osoba będąca prawnym ojcem nie jest ojcem biologicznym. Powód argumentuje swój pozew poprzez własne wyjaśnienia, zeznania świadków, dowody z dokumentów czy opinie biegłych, w tym test DNA.

Wedle przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego domniemywa się, że ojcem dziecka jest mąż matki, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa, bądź przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia. Wyjątek od powyższej reguły stanowi narodzenie się dziecka przed upływem tych 300 dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, ale po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa. W takim wypadku domniemywa się, że ojcem jest drugi mąż.

Jak złożyć pozew przez Internet?

pozew przez internet

E-Sąd to portal, za pomocą którego można składać pozwy przez Internet. Cały proces postępowania prowadzony jest elektronicznie.

Pozew można złożyć korzystając z portalu www.e-sad.gov.pl. Należy utworzyć konto użytkownika, zweryfikować swój adres e-mail, a następnie pozostaje wypełnienie formularza do pozwu. Później trzeba złożyć pod nim podpis elektroniczny i go opłacić. Opłata wynosi 1,25% wartości przedmiotu sporu. Do niej doliczana jest opłata na rzecz operatora płatności, która wynosi od 1,80% do 2,60% opłaty sądowej.

Sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym, czyli bez wyznaczania terminu rozprawy. Powód i pozwany nie są na takie niejawne posiedzenie wzywani. Elektroniczny nakaz zapłaty nie zostanie wydany wtedy, gdy w ocenie sądu roszczenie jest bezzasadne lub gdy przytoczone w pozwie okoliczności budzą wątpliwości.

Elektroniczny nakaz zapłaty zostaje doręczony powodowi przez Internet. Powód ma też dostęp przez Internet do akt sprawy. Pozwany otrzymuje nakaz zapłaty w formie papierowej. Korespondencję z sądem może prowadzić zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej.

Znamy stawki “exit tax”

exit tax

Koncepcja „exit tax”, czyli podatku od emigracji, nabiera coraz realniejszych kształtów. Wiadomo już, jakiej wysokości podatki będzie pobierał fiskus.

Jak podaje Puls Biznesu, „exit tax” ma przede wszystkim na celu ograniczenie możliwości stosowania optymalizacji podatkowych poprzez przenoszenie central firm, części lub całego biznesu do innych jurysdykcji podatkowych. Podatek będą odprowadzać te firmy, które zdecydują się przenieść całość lub część działalności za granicę lub zmienić rezydenturę podatkową. Jego wysokość będzie ustalana od dochodów ustalanych od wartości składników majątku, w tym również przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części – czytamy w dzienniku. Daninę trzeba będzie uiścić, gdy wartość przeniesionego biznesu lub jego części przekroczy dwa miliony złotych. Od sumy powyżej tego progu fiskus potrąci sobie 19 proc.

Co z osobami fizycznymi? Podatek będą musieli zapłacić podatnicy zamieszkujący Polskę od co najmniej pięciu lat. Exit tax obejmie nie tylko przychody związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale też akcje, papiery wartościowe, udziały w spółkach, instrumenty pochodne i fundusze inwestycyjne. Tak jak w przypadku firm, fiskus potrąci należność od niezrealizowanych przychodów powyżej 2 mln zł.

Obowiązywać będą dwie stawki: 3% i 19% – ta druga tylko wtedy, gdy możliwe będzie tylko oszacowanie wartości majątku.

Mężczyzna został skazany za głodzenie psa

glodzenie psa

Zapadł wyrok ws. opiekuna, który głodził swojego psa. Sąd Rejonowy Łódź Śródmieście skazał 47-letniego mężczyznę na 400 zł grzywny i pięć tysięcy nawiązki na cel związany z ochroną zwierząt oraz zakaz posiadania czworonogów przez dwa lata, a także przepadek psa. Ze zwierzęciem wszystko jest już w porządku, mieszka w schronisku.

To pierwszy od dawna wyrok na kogoś, kto znęcał się nad swoim psem. Najbardziej surowy zapadł w lutym 2017 roku, kiedy za próbę zabicia psa łopatą, a potem zakopanie pupila żywcem sąd skazał 64-letniego mężczyznę na pół roku bezwzględnego więzienia i dwa tysiące złotych nawiązki na rzecz schroniska. Wówczas ta historia zakończyła się jeszcze bardziej dramatycznie, bo psa nie udało się uratować. Podobny przypadek miał miejsce niespełna miesiąc później, w marcu 2017 r. Wówczas 29-letni Tomasz T., pod wpływem alkoholu, wbił metalowy pręt w ciało psa, a później powiesił go na drzwiach od stodoły. Mężczyzna został skazany przez Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim na rok i cztery miesiące więzienia. Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim skazał T. na karę łączną 16 miesięcy więzienia. Znaczna część zasądzonej kary – 14 miesięcy – dotyczy wiodącego w tej sprawie przestępstwa dotyczącego zabicia psa. Pozostałe dwa miesiące dotyczyły gróźb karalnych pod adresem swojej siostry – po powieszeniu zwierzęcia Tomasz T. zagroził kobiecie, że ją także powiesi.

Dodatkowo sąd orzekł zakaz posiadania zwierząt na okres 8 lat oraz nawiązkę w wysokości 1000 zł na rzecz schroniska Przylasek.

Pozwolenie na budowę domu

pozwolenie na budowę domu

Pozwolenie na budowę to podstawowy dokument, dzięki któremu można postawić dom. Wydaje go starosta w ciągu 65 dni od złożenia wniosku. Trzeba jednak pamiętać, że takie pozwolenie może zostać nam wydane dopiero wówczas, kiedy mamy już warunki zabudowy.

Jakie jeszcze dokumenty są wymagane, by złożyć taki wniosek? Przede wszystkim należy do niego dołączyć cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami. Trzeba również dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Kiedy wniosek ma wady, bo np. nie zostały załączone wszystkie wymagane dokumenty, starosta zwróci go do uzupełnienia. Warto pamiętać o tym, że przed wydaniem pozwolenia na budowę trzeba często uzyskać opinie od różnych instytucji. Zdarza się też, że przed budową domu trzeba jeszcze przeprowadzić postępowanie w sprawie oddziaływania inwestycji na środowisko. W takim postępowaniu może brać udział także sąsiad – w przypadku, gdyby dom miał być wybudowany przy granicy z jego działką.

Jeśli jedyną stroną takiego postępowania jest inwestor, budowę domu może rozpocząć od razu po otrzymaniu pozwolenia. Musi jednak zawczasu powiadomić powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o rozpoczęciu prac. Może się zdarzyć, że inwestor zrezygnuje z budowy domu, wówczas może przenieść pozwolenie na inną osobę. Ta, po jego przejęciu, musi złożyć oświadczenie, że przejmuje wszelkie obowiązki swojego poprzednika.

W przepisach nie przewidziano żadnego terminu zakończenia budowy – jest to zależne od inwestora. Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem dwóch lat od dnia, w którym takie pozwolenie stało się ostateczne, pozwolenie na budowę wygasa.