Aktualności

Witamy w dziale aktualności, przedstawiamy w nim zagadnienia oraz informacje branżowe

Przedsiębiorcy stracą na sprzedaży auta

amortyzacja auta

Sprzedaż niezamortyzowanego samochodu już wkrótce będzie znacznie mniej atrakcyjna podatkowo. Nowe przepisy zakładają, że firma nie będzie mogła odliczyć od podatku więcej niż 150 tys. zł.

W przypadku, gdy przedsiębiorca nabędzie auto przykładowo za milion złotych, to przy jego zbyciu zaliczy do kosztów maksymalnie 150 tys. zł. Stanie się to tylko wówczas, gdy samochodu wcześniej nie amortyzował.

Wspomniana zmiana dotyczyć będzie tylko tych aut, które zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych po 31 grudnia 2018 r.

Zmiana została wprowadzona na ostatnim posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych. W przyszłym tygodniu odbędzie się drugie czytanie nowelizacji.

Uwłaszczenie wyhamuje rynek nieruchomości?

uwłaszczenie

Choć do powszechnego uwłaszczenia dojść ma już 1 stycznia 2019 r., to potwierdzeniem jego dokonania ma być zaświadczenie, na które trzeba będzie poczekać nawet 12 miesięcy. To może wyhamować transakcje na rynku nieruchomości.

Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie ma być wydawane m.in. przez:

* starostę – dla gruntów Skarbu Państwa;

* dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego – dla gruntów, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują te podmioty;

* odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), – dla gruntów jednostek samorządu terytorialnego.

Problemem może być fakt, że takie oświadczenie trzeba będzie wydać w terminie aż 12 miesięcy. Gdy natomiast o dokument zawnioskuje właściciel, powinny sporządzić go w terminie czterech miesięcy. Bez niego do zbycia nieruchomości nie dojdzie.

Sfałszowane zwolnienie lekarskie

zwolnienie lekarskie

ZUS i pracodawca mogą sprawdzić, czy zwolnienie lekarskie pracownika jest autentyczne i zostało wystawione prawidłowo. Jeśli okaże się, że nie, zarówno chory, jak i lekarz, będą musieli liczyć się z konsekwencjami.

Co grozi ubezpieczonemu?

Jeśli istnieją przesłanki, że zwolnienie zostało sfałszowane, płatnik składek (ZUS lub pracodawca) powinien zwrócić się do lekarza o wyjaśnienie sprawy. Podstawą mogą być na przykład zamazania, skreślenia, poprawki lub różnego rodzaju dopiski, które nie zostały potwierdzone podpisem i pieczątką. Za sfałszowanie zwolnienia uznaje się jego podrobienie, przerobienie bądź wypełnienie blankietu zwolnienia, na którym znajduje się podpis lekarza niezgodnie z jego wolą.

Jeżeli okaże się, że zwolnienie zostało sfałszowane, wówczas oczywiście nie będzie ono mieć mocy i nie będzie przysługiwać ubezpieczonemu za cały wskazany w nim okres. Jeżeli fałszerstwo zostało wykryte w trakcie pobierania zasiłku, otrzymane świadczenia zostaną odebrane. Ponadto osobie, która sfałszowała zaświadczenie, grozić też będzie odpowiedzialność karna.

Co grozi lekarzowi?

W przypadku, gdy lekarz wystawia zwolnienie:

– bez przeprowadzenia bezpośredniego badania ubezpieczonego;
– bez udokumentowania rozpoznania stanowiącego podstawę orzeczonej czasowej niezdolności do pracy,
ZUS może mu odebrać upoważnienie do wystawiania zaświadczeń na okres nieprzekraczający 12 miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji.

Kradzież od 500 zł

kradzież

Nowelizacja kodeksu wykroczeń czeka już na podpis prezydenta. Zgodnie z nowymi przepisami, kradzież stanie się przestępstwem już od progu 500 zł.

Dotychczas kradzież stawała się przestępstwem, jeśli wartość szkody wyniosła jedną czwartą minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana progu kradzieży ma być skutecznym środkiem do walki z zawodowymi złodziejami sklepowymi, działającymi z kalkulatorem w ręku. Nowelizacja daje też nowe narzędzie policji – rejestr osób popełniających wykroczenia i o to podejrzanych.

Zmianie ulegnie też termin na opłacenie mandatu, który ma wzrosnąć z siedmiu do 14 dni. Zaostrzono również kary za niedopilnowanie niebezpiecznych zwierząt, za co może grozić kara grzywny do 1 tys. zł lub kara ograniczenia wolności. Grzywna wyniesie maksymalnie 5000 złotych.

Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.

Zarządzanie majątkiem dziecka

majątek dziecka

Zdarza się, że dziecko z dnia na dzień zaczyna dysponować większym majątkiem, niż jego rodzice. Najczęściej dzieje się tak w drodze dziedziczenia lub nabycia jako darowizny, ale też w przypadku roszczeń odszkodowawczych czy wygranej w grach losowych. Do osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości zarząd nad jego majątkiem sprawują rodzice.

Co ciekawe, nie mają oni jednak pełnej swobody dysponowania majątkiem, bowiem ograniczają ich przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zaznacza się, że taki zarząd musi być wykonywany przez rodziców z zachowaniem należytej staranności. Przepisy przewidują też, że dokonanie czynności „przekraczających granice zwykłego zarządu” muszą uzyskać zgodę sądu opiekuńczego, natomiast nie istnieje katalog czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zwykły zarząd zalicza się m.in. zaciągnięcie kredytu czy zniesienie współwłasności. Rodzice mogą załatwiać bieżące sprawy związane z używaniem i utrzymaniem rzeczy wchodzących w skład majątku dziecka, ale na ich zbycie czy obciążenie wymagana jest zgoda sądu.

Sąd opiekuńczy może pozbawić rodziców prawa do zarządu majątkiem dziecka, jeżeli uzna, że jego dobro jest zagrożone w związku z tym zarządem.

Kary za cofanie licznika w aucie

cofanie licznika

Za każde “przekręcenie” licznika w aucie będzie groziło od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. I to zarówno dla wykonawcy, czyli np. mechanika, jak i zleceniodawcy przekręcenia.

Mało tego, właściciel auta, który nie zgłosi w stacji kontroli pojazdów wymiany licznika, będzie mógł zostać ukarany grzywną do 3 tys. zł. Stacje będą musiały przekazywać do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców stan licznika odczytany podczas obowiązkowego przeglądu technicznego pojazdu.

Nowe przepisy przewidują również, że przy każdej kontroli policji, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego, Żandarmerii Wojskowej lub służby celnej ich funkcjonariusze będą musieli notować aktualne stany licznika sprawdzanych pojazdów, te informacje trafią do centralnej ewidencji pojazdów.

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

zakaz działalności gospodarczej

Mimo wolności gospodarczej, w pewnych przypadkach może zostać nałożony zakaz prowadzenia własnej działalności.

Po ustaleniu upadłości przedsiębiorcy, sąd upadłościowy może wydać zakaz prowadzenia wszystkich rodzajów działalności. Może on objąć osoby odpowiedzialne za niedopełnienie obowiązku wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości lub osoby utrudniające postępowanie (np. ukrywające majątek). Taki zakaz można też orzec wobec dłużnika w przypadku, gdy jego niewypłacalność jest następstwem celowego działania lub rażącego niedbalstwa. Jakie są konsekwencje takiego zakazu? Osoba nim obłożona zostaje pozbawiona prawa do prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, pełnienia funkcji członka zarządu rady nadzorczej, pełnomocnika w spółce, przedsiębiorstwie, spółdzielni. Taki zakaz może zostać wydany na okres od trzech do 10 lat.

Zakaz prowadzenia działalności może też wydać sąd karny w przypadku, gdy sprawca nadużył swojego stanowiska przy popełnieniu przestępstwa albo okazał, że dalsze zajmowanie stanowiska lub wykonywanie zawodu zagraża istotnym dobrom chronionym prawem. Trzeba jednak zaznaczyć, że sąd może zakazać jedynie takiej działalności, którą prowadził skazany. Orzeka się ją na okres od 1 do 10 lat. Oprócz tego, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej może być wydany już przez prokuratora przed skierowaniem sprawy do sądu w celu uniemożliwienia ukrycia dowodów. Również za przestępstwa uregulowane w kodeksie karnym skarbowym, takie jak np. wyłudzenie zwrotu podatku lub przemyt celny, można zostać obłożonym zakazem prowadzenia działalności. Wówczas obejmuje on okres do pięciu lat.

Bez dowodu rejestracyjnego i OC od października

dowód rejestracyjny

Od 1 października nie będzie trzeba wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego i poświadczenia posiadania polisy OC samochodu. To efekt zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji.

Od początku przyszłego miesiąca, policja ma sprawdzać potrzebne dane w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Do tej pory kierowca, który nie posiadał przy sobie wymaganych dokumentów, podlegał karze grzywny do 250 zł lub karze nagany. Dowód rejestracyjny pojazdu trzeba będzie mieć przy sobie w przypadku wizyty w stacji kontroli pojazdów, ponieważ wymagana jest pieczątka potwierdzająca przejście badania. Jest to niezbędne podczas kontroli poza granicami kraju.

Zmianie ulegnie również proces zatrzymywania i zwrotu dokumentu. Do tej pory był zatrzymywany fizycznie. Od 1 października w sytuacjach, gdy pojazd nie spełnia wymagań ochrony środowiska, zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego uprawniony organ odnotuje zatrzymanie dokumentu w systemie informatycznym. Informacja o zatrzymaniu ma być przekazana do Centralnej Ewidencji Pojazdów, a kierujący otrzyma pokwitowanie.

Rozwód a separacja

rozwód a separacja

Różnice między rozwodem a separacją zna pewnie każdy z nas, często jednak mamy wątpliwości, które z tych rozwiązań będzie dla nas lepsze. Separacja prawna ma pozwolić małżonkom odpocząć od siebie, uchyla wspólnotę małżeńską, natomiast rozwód to rozwiązanie małżeństwa na podstawie orzeczenia sądu, na wniosek jednego lub obojga małżonków.

Zarówno w przypadku separacji, jak i rozwodu, pomiędzy małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa. W przypadku separacji sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Jeżeli wskutek rozstania się małżonków miałoby ucierpieć dobro wspólnych, małoletnich dzieci, albo jeżeli z innych względów orzeczenie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, sąd nie orzeknie ani separacji, ani rozwodu. Ponadto po orzeczeniu separacji małżonkowie nie dziedziczą po sobie. Zasadniczą różnicą między separacją a rozwodem jest także to, że po orzeczeniu rozwodu można zawrzeć ponownie małżeństwo, a po separacji nie ma takiej możliwości.

Jeżeli wymagają tego względy słuszności, małżonkowie pozostający w separacji zobowiązani są do wzajemnej pomocy. W przypadku separacji mogą zostać ustalone te same kwestie, co przy rozwodzie, tj. alimenty, kwestie opieki nad dzieckiem, sprawy majątkowe itd.

Uszkodzenie ciała w prawie karnym

uszkodzenie ciała

Uszkodzenie ciała to okoliczność, która może nastąpić w wyniku różnych zdarzeń, a także w różnym stopniu, w związku z czym została uregulowana w kilku artykułach kodeksu karnego.

Art. 156. § 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:
1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,
2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
Inne przypadki uszkodzenia ciała niewymienione w art. 156 k.k. podlegają karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jednakże, jak stanowi przepis art. 157 k.k., jeżeli naruszenie czynności ciała lub rozstrój zdrowia trwa nie dłużej niż 7 dni, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Mało tego, iż jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 7 dni, ściganie takiego przestępstwa odbywa się wyłącznie z oskarżenia prywatnego.

Inne konsekwencje niesie za sobą uszkodzenie ciała powstałe w wyniku bójki lub pobicia. Sam udział bójce lub pobiciu zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 3, ale kiedy następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (art. 158 § 2 k.k.).

Odpowiedzialność za powierzone mienie

powierzone mienie

Jaka jest odpowiedzialność, gdy w pracy zostaje nam powierzone mienie?

Z chwilą podpisania przez pracownika oświadczenia o przejęciu materialnej odpowiedzialności za powierzoną rzecz, staje się on zobowiązany do sprawowania pieczy nad powierzonym mieniem. Od tej pory odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu. Wobec powierzonej rzeczy powinno się dochować najwyższej staranności, w celu uniknięcia powstania szkody.

Aby skutecznie dochodzić roszczeń odszkodowawczych, pracodawca jest obowiązany wykazać zaistnienie szkody, bezprawny charakter dokonanego czynu pracownika (rozumiany jako niedopełnienie obowiązku sprawowania pieczy), winę pracownika, a także związek przyczynowy pomiędzy niewywiązaniem się z pracowniczego obowiązku sprawowania pieczy nad mieniem, a zaistniałą szkodą. Pracownik może zostać zwolniony z odpowiedzialności jeśli wykaże, iż szkoda zaistniała z przyczyn niezależnych od niego.

Z uwagi na szczególny charakter nałożonych obowiązków, pracownik ponosi odpowiedzialność za zaistniałą szkodę w pełnej wysokości.

Już wkrótce będą zwroty za opóźnienie pociągu?

opóźnienie pociągu

Komisja transportu w europarlamencie rozpatruje propozycję zwrotu kosztów biletu w przypadku, gdy przyjazd pociągu opóźni się o co najmniej dwie godziny.

Zwroty miałyby też dotyczyć sytuacji, w których osoby w wyniku opóźnienia nie zdążyły na przesiadkę. Kolejarze nie mogliby się tłumaczyć wówczas szczególnymi okolicznościami, takimi jak np. klęski żywiołowe. W myśl nowych zasad, w przypadku co najmniej dwugodzinnego opóźnienia pasażer miałby otrzymać zwrot pełnej ceny biletu. Opóźnienie wynoszące od 60 do 90 minut oznaczać będzie zwrot połowy kwoty, jaką zapłaciliśmy za bilet, zaś od 90 do 120 minut dostaniemy zwrot trzech czwartych ceny.

Na niepunktualność najczęściej narzeka się w przypadku pociągów PKP Intercity. W pierwszym kwartale tego roku zaledwie 74 proc. składów dojechało o czasie.

Jak się ustala wysokość alimentów?

wysokość alimentów

Wysokość alimentów często zależna jest od wielu czynników. Nie da się jej samodzielnie obliczyć, ustala ją sąd.

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice zobowiązani są do płacenia alimentów na dziecko wtedy, gdy nie jest ono w stanie utrzymywać się samodzielnie. Ich wysokość zależy wyłącznie od sądu. Art. 135. § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje, że „zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od sprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”. W drodze sprawy alimentacyjnej rodzic, który będzie chciał otrzymać alimenty, powinien zebrać jak najwięcej dowodów dotyczących kosztów utrzymania dziecka. Te koszty to m.in. koszty mieszkaniowe, wyżywienia, zakupu odzieży, edukacji czy leczenia.

Z drugiej strony bierze się pod uwagę możliwości zarobkowe i majątkowe. W tym przypadku należy zaznaczyć, że nie chodzi o osiągane zarobki, ale o takie, które można uzyskać przy dochowaniu należytej staranności oraz zależnie od swoich sił umysłowych i fizycznych. Sąd może orzec, że zarobki zobowiązanego są znacznie mniejsze od jego możliwości i nie przyznać alimentów. Oprócz pensji bierze się też pod uwagę wysokość innych wpływów, jak dodatki, premie, renty, emerytury.

Wysokość alimentów jest zmienialna. Może ona ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu wówczas, gdy podstawą będzie trwała i istotna zmiana okoliczności. Przesłankami do podwyższenia wysokości alimentów są głównie rosnące, usprawiedliwione potrzeby dziecka, związane np. z wiekiem, chociażby w przypadku pójścia dziecka do lepszej szkoły. Z kolei główne przesłanki do zmniejszenia wysokości alimentów wiążą się ze znacznym ograniczeniem możliwości zarobkowych zobowiązanego.

Nowelizacja Kodeksu wykroczeń

kodeks wykroczeń

Kradzież stanie się przestępstwem już od progu 500 zł – to efekt nowelizacji Kodeksu wykroczeń, którą 13 września przyjął Sejm. Za zmianą głosowało 395 posłów, przeciw było trzech, zaś siedmiu wstrzymało się od głosu.

Obecnie kradzież staje się przestępstwem, jeśli wartość szkody wyniesie jedną czwartą minimalnego wynagrodzenia za pracę – obecnie jest to 525 zł. Dodano także modyfikację Kodeksu karnego, zgodnie z którą “odpowiada jak za jeden czyn zabroniony wyczerpujący znamiona przestępstwa ten, kto w krótkich odstępach czasu, przy wykorzystaniu tej samej albo takiej samej sposobności lub w podobny sposób popełnia dwa lub więcej umyślnych wykroczeń przeciwko mieniu, jeżeli łączna wartość mienia uzasadnia odpowiedzialność za przestępstwo”.

Zmianie ulegnie też termin na opłacenie mandatu, który ma wzrosnąć z siedmiu do 14 dni. Zaostrzono również kary za niedopilnowanie niebezpiecznych zwierząt, za co może grozić kara grzywny do 1 tys. zł lub kara ograniczenia wolności. Grzywna wyniesie maksymalnie 5000 złotych.

Jak sporządzić testament?

testament

Testament to rozporządzenie swoim majątkiem na wypadek śmierci. Jak go sporządzić?

Na początku należy zaznaczyć, że za życia autora testamentu nikt nie może zgłaszać roszczeń w związku z rozporządzeniami zawartymi w testamencie. Testament można w każdej chwili zmienić lub unieważnić. Wiążący jest ten testament, który został sporządzony jako ostatni.

Testament jest ważny, jeśli spełni zapisane w kodeksie cywilnym warunki. Osoba spisująca testament musi posiadać tzw. zdolność do testowania. Testament musi być zgodny z ustawą i zasadami współżycia społecznego. Musi też zostać sporządzony w formie pisemnej lub notarialnej. W testamencie należy wymienić osoby, które będą dziedziczyć konkretne i w jakiej części. Nie można w nim zapisać rzeczy, które nie należą do spadkodawcy lub pochodzą z kradzieży. Ponadto należy pamiętać, ze testament jest czynnością czysto osobistą i sporządzony musi być również wyłącznie osobiście. Ponadto testament trzeba sporządzić w sposób celowy i świadomy. Jeśli wystąpią wady oświadczenia woli, dokument będzie nieważny.