Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy i w jakiej wysokości?

zasiłek pogrzebowy

W przypadku, gdy musimy pokryć koszt pogrzebu, można żądać zasiłku pogrzebowego do kwoty maksymalnie 4000 zł. Komu przysługuje takie prawo?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:
– osoby mającej ustalone prawo do emerytury lub renty,
– ubezpieczonego,
– osoby, która zmarła w okresie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
– członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-3,
– osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
– osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny lub członka jej rodziny,
– osoby pobierającej rentę socjalną.

Wyszczególnić należy, że za członka rodziny uważa się: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci, wnuki i rodzeństwo, małżonek, rodzice, w tym ojczym, macocha.

W przypadku, gdy koszty pogrzebu zostały pokryte przez pracodawcę, dom pomocy społecznej, gminę, instytucję zakonną lub diecezjalną, zasiłek przysługuje tym podmiotom w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej niż 4000 zł. Zasada ta ma także zastosowanie w przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez inną osobę niż członek rodziny.

Prawo przysługuje w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby.